ἰδίαις
Englishman's Concordance
ἰδίαις (idiais) — 3 Occurrences

1 Corinthians 4:12 Adj-DFP
GRK: ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσίν λοιδορούμενοι
NAS: working with our own hands;
KJV: working with our own hands:
INT: working with the own hands Railed at

Ephesians 4:28 Adj-DFP
GRK: ἐργαζόμενος ταῖς ἰδίαις χερσὶν τὸ
INT: working with the own hands what

1 Thessalonians 4:11 Adj-DFP
GRK: ἐργάζεσθαι ταῖς ἰδίαις χερσὶν ὑμῶν
INT: to work with the own hands of you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page