ἰδίαν
Englishman's Concordance
ἰδίαν (idian) — 24 Occurrences

Matthew 9:1 Adj-AFS
GRK: εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν
NAS: [the sea] and came to His own city.
KJV: came into his own city.
INT: to [his] own city

Matthew 14:13 Adj-AFS
GRK: τόπον κατ' ἰδίαν καὶ ἀκούσαντες
NAS: place by Himself; and when the people
INT: place apart himself also having heard [of it]

Matthew 14:23 Adj-AFS
GRK: ὄρος κατ' ἰδίαν προσεύξασθαι ὀψίας
NAS: up on the mountain by Himself to pray;
INT: mountain apart himself to pray Evening

Matthew 17:1 Adj-AFS
GRK: ὑψηλὸν κατ' ἰδίαν
NAS: mountain by themselves.
INT: high by themselves

Matthew 17:19 Adj-AFS
GRK: Ἰησοῦ κατ' ἰδίαν εἶπον Διὰ
INT: to Jesus in private they said because of

Matthew 20:17 Adj-AFS
GRK: μαθητὰς κατ' ἰδίαν καὶ ἐν
NAS: the twelve [disciples] aside by themselves, and on the way
INT: disciples apart themselves and on

Matthew 24:3 Adj-AFS
GRK: μαθηταὶ κατ' ἰδίαν λέγοντες εἰπὲ
INT: disciples in private saying Tell

Matthew 25:15 Adj-AFS
GRK: κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν καὶ
NAS: according to his own ability;
KJV: according to his several ability;
INT: according to the own ability and

Mark 4:34 Adj-AFS
GRK: αὐτοῖς κατ' ἰδίαν δὲ τοῖς
NAS: privately to His own disciples.
KJV: and when they were alone, he expounded
INT: to them in alone however to his

Mark 6:31 Adj-AFS
GRK: αὐτοὶ κατ' ἰδίαν εἰς ἔρημον
INT: yourselves apart own to [a] solitary

Mark 6:32 Adj-AFS
GRK: τόπον κατ' ἰδίαν
NAS: to a secluded place by themselves.
INT: a place by themselves

Mark 7:33 Adj-AFS
GRK: ὄχλου κατ' ἰδίαν ἔβαλεν τοὺς
NAS: from the crowd, by himself, and put
INT: crowd aside privately he put the

Mark 9:2 Adj-AFS
GRK: ὑψηλὸν κατ' ἰδίαν μόνους καὶ
NAS: mountain by themselves. And He was transfigured
INT: high apart themselves alone And

Mark 9:28 Adj-AFS
GRK: αὐτοῦ κατ' ἰδίαν ἐπηρώτων αὐτόν
INT: of him in private asked him

Mark 13:3 Adj-AFS
GRK: αὐτὸν κατ' ἰδίαν Πέτρος καὶ
INT: him in private Peter and

Luke 9:10 Adj-AFS
GRK: ὑπεχώρησεν κατ' ἰδίαν εἰς πόλιν
NAS: them with Him, He withdrew by Himself to a city
INT: he withdrew by himself into a town

Luke 10:23 Adj-AFS
GRK: μαθητὰς κατ' ἰδίαν εἶπεν Μακάριοι
KJV: and said privately, Blessed
INT: disciples in private he said Blessed [are]

John 7:18 Adj-AFS
GRK: δόξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ ὁ
NAS: seeks his own glory;
KJV: himself seeketh his own glory: but
INT: glory the own seeks He that

Acts 23:19 Adj-AFS
GRK: ἀναχωρήσας κατ' ἰδίαν ἐπυνθάνετο Τί
INT: having withdrawn in private inquired What

Romans 10:3 Adj-AFS
GRK: καὶ τὴν ἰδίαν δικαιοσύνην ζητοῦντες
NAS: to establish their own, they did not subject
KJV: to establish their own righteousness,
INT: and the own righteousness seeking

Galatians 2:2 Adj-AFS
GRK: ἔθνεσιν κατ' ἰδίαν δὲ τοῖς
INT: Gentiles apart individually moreover to those

1 Timothy 4:2 Adj-AFS
GRK: κεκαυστηριασμένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν
NAS: seared in their own conscience
KJV: having their conscience
INT: having been seared the own conscience

2 Timothy 1:9 Adj-AFS
GRK: ἀλλὰ κατὰ ἰδίαν πρόθεσιν καὶ
NAS: but according to His own purpose
KJV: but according to his own purpose and
INT: but according to his own purpose and

2 Peter 3:16 Adj-AFS
GRK: πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν
NAS: of the Scriptures, to their own destruction.
KJV: unto their own destruction.
INT: to the own of them destruction

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page