ἰδίας
Englishman's Concordance
ἰδίας (idias) — 6 Occurrences

Acts 25:19 Adj-GFS
GRK: περὶ τῆς ἰδίας δεισιδαιμονίας εἶχον
NAS: with him about their own religion
KJV: him of their own superstition, and
INT: concerning the own religion they had

2 Timothy 4:3 Adj-AFP
GRK: κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας ἑαυτοῖς
NAS: in accordance to their own desires,
KJV: after their own lusts
INT: according to the own desires to themselves

James 1:14 Adj-GFS
GRK: ὑπὸ τῆς ἰδίας ἐπιθυμίας ἐξελκόμενος
NAS: and enticed by his own lust.
KJV: of his own lust,
INT: by the own lust being drawn away

2 Peter 1:20 Adj-GFS
GRK: προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ
NAS: of Scripture is [a matter] of one's own interpretation,
KJV: is of any private interpretation.
INT: prophecy of Scripture of its own interpretation not

2 Peter 2:16 Adj-GFS
GRK: δὲ ἔσχεν ἰδίας παρανομίας ὑποζύγιον
NAS: a rebuke for his own transgression,
KJV: was rebuked for his iniquity: the dumb
INT: moreover he had of his own wickedness [the] beast of burden

2 Peter 3:3 Adj-AFP
GRK: κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας αὐτῶν
NAS: following after their own lusts,
KJV: after their own lusts,
INT: according to the own lusts of them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page