ἰδίων
Englishman's Concordance
ἰδίων (idiōn) — 7 Occurrences

John 8:44 Adj-GNP
GRK: ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ ὅτι
NAS: he speaks from his own [nature], for he is a liar
KJV: he speaketh of his own: for he is
INT: from the own he speaks for

Acts 24:23 Adj-GMP
GRK: κωλύειν τῶν ἰδίων αὐτοῦ ὑπηρετεῖν
NAS: any of his friends from ministering
KJV: of his acquaintance to minister
INT: to forbid the own of him to minister

1 Thessalonians 2:14 Adj-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν ἰδίων συμφυλετῶν καθὼς
NAS: at the hands of your own countrymen,
KJV: of your own countrymen,
INT: from the own countrymen as

1 Timothy 3:12 Adj-GMP
GRK: καὶ τῶν ἰδίων οἴκων
NAS: of [their] children and their own households.
KJV: and their own houses
INT: and the own houses

1 Timothy 5:8 Adj-GMP
GRK: τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα
NAS: does not provide for his own, and especially
KJV: provide not for his own, and specially
INT: anyone the own and especially [his]

Hebrews 4:10 Adj-GNP
GRK: ἀπὸ τῶν ἰδίων ὁ θεός
KJV: God [did] from his.
INT: from the own God [did]

Hebrews 7:27 Adj-GMP
GRK: ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας
NAS: first for His own sins
KJV: first for his own sins, and then
INT: for the own sins sacrifices

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page