μᾶλλον
Englishman's Concordance
μᾶλλον (mallon) — 81 Occurrences

Matthew 6:26 Adv
GRK: οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν
NAS: them. Are you not worth much more
KJV: ye not much better than they?
INT: not you much are more valuable than they

Matthew 6:30 Adv
GRK: οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς ὀλιγόπιστοι
NAS: [will He] not much more [clothe] you? You of little faith!
KJV: much more [clothe] you,
INT: [will he] not much more you O [you] of little faith

Matthew 7:11 Adv
GRK: ὑμῶν πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ
NAS: how much more will your Father
KJV: how much more shall your
INT: of you how much more the Father

Matthew 10:6 Adv
GRK: πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ
NAS: but rather go to the lost
KJV: But go rather to the lost
INT: go however rather to the

Matthew 10:25 Adv
GRK: ἐπεκάλεσαν πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς
NAS: how much more [will they malign] the members of his household!
KJV: how much more [shall they call] them of his
INT: they called how much more those house members

Matthew 10:28 Adv
GRK: φοβεῖσθε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον
NAS: the soul; but rather fear
KJV: the soul: but rather fear him which
INT: you should fear moreover rather him who is able

Matthew 18:13 Adv
GRK: ἐπ' αὐτῷ μᾶλλον ἢ ἐπὶ
NAS: over it more than
KJV: unto you, he rejoiceth more of that
INT: over it more than over

Matthew 25:9 Adv
GRK: ὑμῖν πορεύεσθε μᾶλλον πρὸς τοὺς
NAS: for us and you [too]; go instead to the dealers
KJV: but go ye rather to them that sell,
INT: you but go rather to those who

Matthew 27:24 Adv
GRK: ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται
NAS: nothing, but rather that a riot
KJV: but [that] rather a tumult
INT: it availed but rather a riot is arising

Mark 5:26 Adv
GRK: ὠφεληθεῖσα ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ
NAS: at all, but rather had grown
KJV: bettered, but rather grew worse,
INT: having benefited but rather to the

Mark 7:36 Adv
GRK: διεστέλλετο αὐτοὶ μᾶλλον περισσότερον ἐκήρυσσον
NAS: He ordered them, the more widely
KJV: them, so much the more a great deal
INT: instructed them exceedingly more abundantly they proclaimed [it]

Mark 9:42 Adv
GRK: ἐστιν αὐτῷ μᾶλλον εἰ περίκειται
INT: it is for him rather if is put

Mark 10:48 Adv
GRK: δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν Υἱὲ
NAS: out all the more, Son
KJV: he cried the more a great deal,
INT: but much more cried out Son

Mark 15:11 Adv
GRK: ὄχλον ἵνα μᾶλλον τὸν Βαραββᾶν
NAS: Barabbas for them instead.
KJV: that he should rather release
INT: crowd that rather Barabbas

Luke 5:15 Adv
GRK: διήρχετο δὲ μᾶλλον ὁ λόγος
NAS: Him was spreading even farther, and large
KJV: But so much the more went there a fame
INT: was spread abroad moreover still more the report

Luke 11:13 Adv
GRK: ὑμῶν πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ
NAS: how much more will [your] heavenly
KJV: how much more shall
INT: of you how much more the Father

Luke 12:24 Adv
GRK: αὐτούς πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε
NAS: them; how much more valuable
KJV: them: how much more are ye
INT: them How much more you are valuable

Luke 12:28 Adv
GRK: ἀμφιέζει πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς ὀλιγόπιστοι
NAS: how much more [will He clothe] you? You men of little faith!
KJV: how much more [will he clothe] you,
INT: arrays how much rather you O [you] of little faith

Luke 18:39 Adv
GRK: δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν Υἱὲ
NAS: out all the more, Son
KJV: so much the more, [Thou] Son
INT: however much more cried out Son

John 3:19 Adv
GRK: οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος
NAS: the darkness rather than
KJV: loved darkness rather than light,
INT: men rather the darkness

John 5:18 Adv
GRK: τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν
NAS: were seeking all the more to kill
KJV: the Jews sought the more to kill him,
INT: this therefore the more sought him

John 12:43 Adv
GRK: τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ τὴν
NAS: of men rather than
KJV: the praise of men more than the praise
INT: of men more than the

John 19:8 Adv
GRK: τὸν λόγον μᾶλλον ἐφοβήθη
NAS: statement, he was [even] more afraid;
KJV: saying, he was the more afraid;
INT: word [the] more he was afraid

Acts 4:19 Adv
GRK: ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον ἢ τοῦ
NAS: to give heed to you rather than
KJV: unto you more than unto God,
INT: of you to listen rather than

Acts 5:14 Adv
GRK: μᾶλλον δὲ προσετίθεντο
NAS: And all the more believers
KJV: were the more added
INT: the more moreover were added

Acts 5:29 Adv
GRK: δεῖ θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις
NAS: obey God rather than men.
KJV: to obey God rather than men.
INT: it is necessary God rather than men

Acts 9:22 Adv
GRK: Σαῦλος δὲ μᾶλλον ἐνεδυναμοῦτο καὶ
KJV: increased the more in strength,
INT: Saul however more increased in power and

Acts 20:35 Adv
GRK: Μακάριόν ἐστιν μᾶλλον διδόναι ἢ
NAS: said, 'It is more blessed
KJV: said, It is more blessed to give
INT: Blessed it is more to give than

Acts 22:2 Adv
GRK: προσεφώνει αὐτοῖς μᾶλλον παρέσχον ἡσυχίαν
NAS: they became even more quiet;
KJV: they kept the more silence:
INT: he spoke to them the more they kept quiet

Acts 27:11 Adv
GRK: τῷ ναυκλήρῳ μᾶλλον ἐπείθετο ἢ
NAS: But the centurion was more persuaded
KJV: the owner of the ship, more than
INT: the ship-owner rather was persuaded than

Romans 5:9 Adv
GRK: πολλῷ οὖν μᾶλλον δικαιωθέντες νῦν
NAS: Much more then, having now
KJV: Much more then, being
INT: Much therefore more having been justified now

Romans 5:10 Adv
GRK: αὐτοῦ πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα
NAS: much more, having been reconciled,
KJV: much more, being reconciled,
INT: of him much more having been reconciled we will be saved

Romans 5:15 Adv
GRK: ἀπέθανον πολλῷ μᾶλλον ἡ χάρις
NAS: died, much more did the grace of God
KJV: be dead, much more the grace of God,
INT: died much more the grace

Romans 5:17 Adv
GRK: ἑνός πολλῷ μᾶλλον οἱ τὴν
NAS: the one, much more those who receive
KJV: much more they which receive
INT: one much more those the

Romans 8:34 Adv
GRK: ὁ ἀποθανών μᾶλλον δὲ ἐγερθεὶς
NAS: yes, rather who was raised,
KJV: yea rather, that is risen again,
INT: the [one] having died rather moreover having been raised up

Romans 11:12 Adv
GRK: ἐθνῶν πόσῳ μᾶλλον τὸ πλήρωμα
NAS: how much more will their fulfillment
KJV: how much more their
INT: of [the] Gentiles how much more the fulfillment

Romans 11:24 Adv
GRK: καλλιέλαιον πόσῳ μᾶλλον οὗτοι οἱ
NAS: how much more will these
KJV: how much more shall these,
INT: a cultivated olive tree how much more these who

Romans 14:13 Adv
GRK: τοῦτο κρίνατε μᾶλλον τὸ μὴ
NAS: anymore, but rather determine
KJV: judge this rather, that no man put
INT: this judge you rather not

1 Corinthians 5:2 Adv
GRK: καὶ οὐχὶ μᾶλλον ἐπενθήσατε ἵνα
NAS: and have not mourned instead, so
KJV: have not rather mourned, that
INT: and not rather did mourn that

1 Corinthians 6:7 Adv
GRK: τί οὐχὶ μᾶλλον ἀδικεῖσθε διὰ
NAS: Why not rather be wronged?
KJV: do ye not rather take wrong? why
INT: why not rather suffer wrong because of

1 Corinthians 6:7 Adv
GRK: τί οὐχὶ μᾶλλον ἀποστερεῖσθε
NAS: Why not rather be defrauded?
KJV: not rather [suffer yourselves to] be defrauded?
INT: why not rather be defrauded

1 Corinthians 7:21 Adv
GRK: ἐλεύθερος γενέσθαι μᾶλλον χρῆσαι
NAS: to become free, rather do that.
KJV: free, use [it] rather.
INT: free to become rather use [it]

1 Corinthians 9:12 Adv
GRK: μετέχουσιν οὐ μᾶλλον ἡμεῖς ἀλλ'
NAS: the right over you, do we not more? Nevertheless,
KJV: we rather? Nevertheless
INT: partake [should] not rather we But

1 Corinthians 9:15 Adv
GRK: γάρ μοι μᾶλλον ἀποθανεῖν ἢ
KJV: for [it were] better for me
INT: for me rather to die than

1 Corinthians 12:22 Adv
GRK: ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον τὰ δοκοῦντα
NAS: it is much truer that the members
KJV: much more those members
INT: But much rather the which seem

1 Corinthians 14:1 Adv
GRK: τὰ πνευματικά μᾶλλον δὲ ἵνα
NAS: spiritual [gifts], but especially that you may prophesy.
KJV: [gifts], but rather that
INT: spiritual gifts especially moreover that

1 Corinthians 14:5 Adv
GRK: λαλεῖν γλώσσαις μᾶλλον δὲ ἵνα
NAS: in tongues, but [even] more that you would prophesy;
KJV: but rather that
INT: to speak with tongues rather however that

1 Corinthians 14:18 Adv
GRK: πάντων ὑμῶν μᾶλλον γλώσσαις λαλῶ
NAS: I speak in tongues more than you all;
KJV: I speak with tongues more than ye all:
INT: than all of you more with tongues speaking

2 Corinthians 2:7 Adv
GRK: ὥστε τοὐναντίον μᾶλλον ὑμᾶς χαρίσασθαι
INT: so that on the contrary rather you should forgive

2 Corinthians 3:8 Adv
GRK: πῶς οὐχὶ μᾶλλον ἡ διακονία
NAS: fail to be even more with glory?
KJV: of the spirit be rather glorious?
INT: how not rather the ministry

2 Corinthians 3:9 Adv
GRK: δόξα πολλῷ μᾶλλον περισσεύει ἡ
NAS: much more does the ministry
KJV: much more doth the ministration
INT: glory much rather abounds the

2 Corinthians 3:11 Adv
GRK: δόξης πολλῷ μᾶλλον τὸ μένον
NAS: much more that which remains
KJV: much more that which remaineth
INT: glory much rather that which remains [is]

2 Corinthians 5:8 Adv
GRK: καὶ εὐδοκοῦμεν μᾶλλον ἐκδημῆσαι ἐκ
NAS: I say, and prefer rather to be absent
KJV: willing rather to be absent
INT: and are pleased rather to be from home out of

2 Corinthians 7:7 Adv
GRK: ὥστε με μᾶλλον χαρῆναι
NAS: for me; so that I rejoiced even more.
KJV: that I rejoiced the more.
INT: so as I the more to rejoice

2 Corinthians 7:13 Adv
GRK: ἡμῶν περισσοτέρως μᾶλλον ἐχάρημεν ἐπὶ
NAS: we rejoiced even much more for the joy
KJV: exceedingly the more joyed we
INT: of us the more abundantly rather we rejoiced at

2 Corinthians 12:9 Adv
GRK: Ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν
NAS: therefore, I will rather boast
KJV: therefore will I rather glory in
INT: Most gladly therefore rather will I boast in

Galatians 4:9 Adv
GRK: γνόντες θεόν μᾶλλον δὲ γνωσθέντες
NAS: God, or rather to be known by God,
KJV: God, or rather are known of
INT: having known God rather moreover having been known

Galatians 4:27 Adv
GRK: τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς
KJV: children than she which hath
INT: of the desolate more than of her that

Ephesians 4:28 Adv
GRK: μηκέτι κλεπτέτω μᾶλλον δὲ κοπιάτω
NAS: no longer; but rather he must labor,
KJV: but rather let him labour,
INT: no more let him steal rather however let him toil

Ephesians 5:4 Adv
GRK: ἀνῆκεν ἀλλὰ μᾶλλον εὐχαριστία
NAS: are not fitting, but rather giving of thanks.
KJV: but rather giving of thanks.
INT: are becoming but rather thanksgiving

Ephesians 5:11 Adv
GRK: τοῦ σκότους μᾶλλον δὲ καὶ
NAS: of darkness, but instead even
KJV: but rather reprove
INT: of darkness instead moreover also

Philippians 1:9 Adv
GRK: ὑμῶν ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον
NAS: still more and more
KJV: may abound yet more and more
INT: of you yet more and more

Philippians 1:9 Adv
GRK: μᾶλλον καὶ μᾶλλον περισσεύῃ ἐν
NAS: more and more in real knowledge
KJV: more and more in knowledge
INT: more and more might abound in

Philippians 1:12 Adv
GRK: κατ' ἐμὲ μᾶλλον εἰς προκοπὴν
NAS: have turned out for the greater progress
KJV: have fallen out rather unto
INT: concerning me really to [the] advancement

Philippians 1:23 Adv
GRK: πολλῷ γὰρ μᾶλλον κρεῖσσον
INT: very much indeed more than better

Philippians 2:12 Adv
GRK: νῦν πολλῷ μᾶλλον ἐν τῇ
NAS: but now much more in my absence, work
KJV: now much more in my
INT: now much more in the

Philippians 3:4 Adv
GRK: σαρκί ἐγὼ μᾶλλον
NAS: in the flesh, I far more:
KJV: the flesh, I more:
INT: [the] flesh I [have] more

1 Thessalonians 4:1 Adv
GRK: ἵνα περισσεύητε μᾶλλον
NAS: do walk), that you excel still more.
KJV: [so] ye would abound more and more.
INT: so you should abound more

1 Thessalonians 4:10 Adv
GRK: ἀδελφοί περισσεύειν μᾶλλον
NAS: you, brethren, to excel still more,
KJV: that ye increase more and more;
INT: brothers to abound more and more

1 Timothy 1:4 Adv
GRK: ἐκζητήσεις παρέχουσιν μᾶλλον ἢ οἰκονομίαν
NAS: to mere speculation rather than
KJV: minister questions, rather than godly
INT: questionings bring rather than stewardship

1 Timothy 6:2 Adv
GRK: εἰσιν ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν ὅτι
NAS: but must serve them all the more, because
KJV: but rather do [them] service,
INT: they are but rather let them serve [them] because

2 Timothy 3:4 Adv
GRK: τετυφωμένοι φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι
NAS: lovers of pleasure rather than
KJV: lovers of pleasures more than
INT: puffed up lovers of pleasure rather than lovers of God

Philemon 1:9 Adv
GRK: τὴν ἀγάπην μᾶλλον παρακαλῶ τοιοῦτος
NAS: sake I rather appeal
KJV: sake I rather beseech
INT: love rather I exhort such a one

Philemon 1:16 Adv
GRK: πόσῳ δὲ μᾶλλον σοὶ καὶ
NAS: to me, but how much more to you, both
KJV: but how much more unto thee, both
INT: how much moreover rather to you both

Hebrews 9:14 Adv
GRK: πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα
NAS: how much more will the blood
KJV: How much more shall the blood
INT: how much rather the blood

Hebrews 10:25 Adv
GRK: καὶ τοσούτῳ μᾶλλον ὅσῳ βλέπετε
NAS: [one another]; and all the more as you see
KJV: so much the more, as
INT: and by so much [the] more as you see

Hebrews 11:25 Adv
GRK: μᾶλλον ἑλόμενος συνκακουχεῖσθαι
NAS: choosing rather to endure ill-treatment
KJV: Choosing rather to suffer affliction
INT: rather having chosen to suffer affliction with

Hebrews 12:9 Adv
GRK: πολὺ δὲ μᾶλλον ὑποταγησόμεθα τῷ
NAS: them; shall we not much rather be subject
KJV: much rather be in subjection
INT: much also rather will we be in subjection to the

Hebrews 12:13 Adv
GRK: ἰαθῇ δὲ μᾶλλον
NAS: may not be put out of joint, but rather be healed.
KJV: but let it rather be healed.
INT: might be healed however rather

Hebrews 12:25 Adv
GRK: χρηματίζοντα πολὺ μᾶλλον ἡμεῖς οἱ
NAS: much less [will] we [escape] who turn away
KJV: much more [shall not] we
INT: divinely instructed [them] much less we who

2 Peter 1:10 Adv
GRK: διὸ μᾶλλον ἀδελφοί σπουδάσατε
NAS: brethren, be all the more diligent
KJV: Wherefore the rather, brethren,
INT: Therefore rather brothers be earnest

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page