ἀποκτανθῆναι
Englishman's Concordance
ἀποκτανθῆναι (apoktanthēnai) — 6 Occurrences

Matthew 16:21 V-ANP
GRK: γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ
NAS: and scribes, and be killed, and be raised
KJV: and be killed, and
INT: scribes and to be killed and the

Mark 8:31 V-ANP
GRK: γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ μετὰ
NAS: and the scribes, and be killed, and after
KJV: scribes, and be killed, and after
INT: scribes and to be killed and after

Luke 9:22 V-ANP
GRK: γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ
NAS: and scribes, and be killed and be raised
KJV: scribes, and be slain, and be raised
INT: scribes and to be killed and the

Revelation 11:5 V-ANP
GRK: δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι
NAS: them, he must be killed in this way.
KJV: he must in this manner be killed.
INT: must he him be killed

Revelation 13:10 V-PIA-3S
GRK: ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι δεῖ αὐτὸν
NAS: anyone kills with the sword,
KJV: he that killeth with
INT: with [the] sword will kill must him

Revelation 13:10 V-ANP
GRK: ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι Ὧδέ ἐστιν
NAS: he must be killed. Here
KJV: must be killed with
INT: with [the] sword be killed Here is

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 615
74 Occurrences


ἀπεκτάνθη — 1 Occ.
ἀπεκτάνθησαν — 4 Occ.
ἀπέκτειναν — 10 Occ.
ἀπεκτείνατε — 1 Occ.
ἀπέκτεινεν — 2 Occ.
ἀποκτανθῆναι — 6 Occ.
ἀποκτανθεὶς — 1 Occ.
ἀποκτανθῶσιν — 1 Occ.
ἀποκτεῖναι — 16 Occ.
ἀποκτεινάντων — 1 Occ.
ἀποκτείνας — 2 Occ.
ἀποκτείνωμεν — 4 Occ.
ἀποκτείνωσιν — 8 Occ.
ἀποκτεινόντων — 1 Occ.
ἀποκτείνουσα — 2 Occ.
ἀποκτενεῖ — 2 Occ.
ἀποκτενεῖτε — 1 Occ.
ἀποκτέννει — 1 Occ.
ἀποκτέννεσθαι — 1 Occ.
ἀποκτέννοντες — 1 Occ.
ἀποκτεννόντων — 1 Occ.
ἀποκτενῶ — 1 Occ.
ἀποκτενοῦσιν — 6 Occ.
Additional Entries
ἀποκεκρυμμένην — 1 Occ.
ἀποκεκρυμμένον — 1 Occ.
ἀποκεκρυμμένου — 1 Occ.
ἀπόκρυφοι — 1 Occ.
ἀπόκρυφον — 2 Occ.
ἀπεκτάνθη — 1 Occ.
ἀπεκτάνθησαν — 4 Occ.
ἀπέκτειναν — 10 Occ.
ἀπεκτείνατε — 1 Occ.
ἀπέκτεινεν — 2 Occ.
ἀποκτανθεὶς — 1 Occ.
ἀποκτανθῶσιν — 1 Occ.
ἀποκτεῖναι — 16 Occ.
ἀποκτεινάντων — 1 Occ.
ἀποκτείνας — 2 Occ.
ἀποκτείνωμεν — 4 Occ.
ἀποκτείνωσιν — 8 Occ.
ἀποκτεινόντων — 1 Occ.
ἀποκτείνουσα — 2 Occ.
ἀποκτενεῖ — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page