John 8:39
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
611 [e]Ἀπεκρίθησαν
apekrithēsan
They answeredV-AIP-3P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3004 [e]εἶπαν
eipan
saidV-AIA-3P
846 [e]αὐτῷ
autō
to Him,PPro-DM3S
3588 [e]
HO
TheArt-NMS
3962 [e]πατὴρ
patēr
fatherN-NMS
1473 [e]ἡμῶν
hēmōn
of usPPro-G1P
11 [e]Ἀβραάμ
Abraam
AbrahamN-NMS
1510 [e]ἐστιν.
estin
is.V-PIA-3S
3004 [e]Λέγει
legei
SaysV-PIA-3S
846 [e]αὐτοῖς
autois
to themPPro-DM3P
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
Jesus,N-NMS
1487 [e]Εἰ
Ei
IfConj
5043 [e]τέκνα
tekna
childrenN-NNP
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
11 [e]Ἀβραάμ
Abraam
of AbrahamN-GMS
1510 [e]ἐστε,
este
you were,V-PIA-2P
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
2041 [e]ἔργα
erga
worksN-ANP
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
11 [e]Ἀβραὰμ
Abraam
of AbrahamN-GMS
4160 [e]ἐποιεῖτε*·
epoieite
you would do;V-IIA-2P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:39 Greek NT: Nestle 1904
ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ Ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ ἐστιν. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραάμ ἐστε, τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ποιεῖτε·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:39 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ Ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ ἐστιν. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραάμ ἐστε, τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ποιεῖτε·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:39 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ Ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ ἐστιν. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραάμ ἐστε, τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ποιεῖτε / ἐποιεῖτε·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:39 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀπεκρίθησαν καὶ εἴπον αὐτῷ, Ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ ἐστιν. Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραὰμ ἦτε, τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:39 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ· Ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ ἐστι. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραάμ ἦτε, τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:39 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ· ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ ἐστιν. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραάμ ἐστε, τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:39 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ, Ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ ἐστι. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραὰμ ἦτε, τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε ἄν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:39 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ Ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ ἐστιν λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραάμ ἦτε, τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε ἄν

John 8:39 Hebrew Bible
ויענו ויאמרו אליו אבינו הוא אברהם ויאמר אליהם ישוע אלו הייתם בני אברהם כמעשי אברהם עשיתם׃

John 8:39 Aramaic NT: Peshitta
ܥܢܘ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܐܒܘܢ ܕܝܠܢ ܐܒܪܗܡ ܗܘ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܐܠܘ ܒܢܘܗܝ ܗܘܝܬܘܢ ܕܐܒܪܗܡ ܥܒܕܘܗܝ ܕܐܒܪܗܡ ܥܒܕܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
They answered and said to Him, "Abraham is our father." Jesus said to them, "If you are Abraham's children, do the deeds of Abraham.

King James Bible
They answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus saith unto them, If ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham.

Holman Christian Standard Bible
Our father is Abraham!" they replied. "If you were Abraham's children," Jesus told them, "you would do what Abraham did.
Treasury of Scripture Knowledge

Abraham.

John 8:33 They answered him, We be Abraham's seed, and were never in bondage …

If.

John 8:37 I know that you are Abraham's seed; but you seek to kill me, because …

Matthew 3:9 And think not to say within yourselves, We have Abraham to our father: …

Matthew 5:45 That you may be the children of your Father which is in heaven: for …

Romans 2:28,29 For he is not a Jew, which is one outwardly; neither is that circumcision, …

Romans 4:12,16 And the father of circumcision to them who are not of the circumcision only…

Romans 9:7 Neither, because they are the seed of Abraham, are they all children: …

Galatians 3:7,29 Know you therefore that they which are of faith, the same are the …

James 2:22-24 See you how faith worked with his works, and by works was faith made perfect…

Links
John 8:39John 8:39 NIVJohn 8:39 NLTJohn 8:39 ESVJohn 8:39 NASBJohn 8:39 KJVJohn 8:39 Bible AppsJohn 8:39 Biblia ParalelaJohn 8:39 Chinese BibleJohn 8:39 French BibleJohn 8:39 German BibleBible Hub
John 8:38
Top of Page
Top of Page