ἔργα
Englishman's Concordance
ἔργα (erga) — 60 Occurrences

Matthew 5:16 N-ANP
GRK: τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσιν
NAS: your good works, and glorify
KJV: your good works, and glorify
INT: good works and might glorify

Matthew 11:2 N-ANP
GRK: δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ χριστοῦ
NAS: heard of the works of Christ,
KJV: the prison the works of Christ,
INT: prison the works of the Christ

Matthew 23:3 N-ANP
GRK: δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ
NAS: according to their deeds; for they say
KJV: ye after their works: for they say,
INT: however the works of them not

Matthew 23:5 N-ANP
GRK: δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσιν
NAS: all their deeds to be noticed
KJV: all their works they do for
INT: moreover the works of them they do

John 3:19 N-NNP
GRK: πονηρὰ τὰ ἔργα
NAS: the Light, for their deeds were evil.
KJV: because their deeds were evil.
INT: evil the works

John 3:20 N-NNP
GRK: ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ
NAS: for fear that his deeds will be exposed.
KJV: lest his deeds should be reproved.
INT: might be exposed the works of him

John 3:21 N-NNP
GRK: αὐτοῦ τὰ ἔργα ὅτι ἐν
NAS: so that his deeds may be manifested
KJV: his deeds may be made manifest,
INT: his works that in

John 5:20 N-ANP
GRK: δείξει αὐτῷ ἔργα ἵνα ὑμεῖς
NAS: Him greater works than these,
KJV: him greater works than these,
INT: he will show him works that you

John 5:36 N-NNP
GRK: τὰ γὰρ ἔργα ἃ δέδωκέν
NAS: than [the testimony of] John; for the works which
KJV: for the works which
INT: indeed [the] works which gave

John 5:36 N-NNP
GRK: αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ ποιῶ
NAS: the very works that I do--
KJV: finish, the same works that I
INT: same the works which I do

John 6:28 N-ANP
GRK: ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ
NAS: so that we may work the works of God?
KJV: that we might work the works of God?
INT: we might work the works of God

John 7:3 N-ANP
GRK: σοῦ τὰ ἔργα ἃ ποιεῖς
NAS: may see Your works which
KJV: also may see the works that thou
INT: of you the works which you do

John 7:7 N-NNP
GRK: ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά
NAS: I testify of it, that its deeds are evil.
KJV: it, that the works thereof are
INT: that the works of it evil

John 8:39 N-ANP
GRK: ἐστε τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ
NAS: children, do the deeds of Abraham.
KJV: ye would do the works of Abraham.
INT: you were the works of Abraham

John 8:41 N-ANP
GRK: ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς
NAS: You are doing the deeds of your father.
KJV: Ye do the deeds of your father.
INT: do the works of the father

John 9:3 N-NNP
GRK: φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ
NAS: but [it was] so that the works of God
KJV: that the works of God
INT: should appear the works of God

John 9:4 N-ANP
GRK: ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός
NAS: work the works of Him who sent
KJV: work the works of him that sent
INT: to work the works of the [one] having sent

John 10:25 N-NNP
GRK: πιστεύετε τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ
NAS: you, and you do not believe; the works that I do
KJV: ye believed not: the works that I
INT: you believe The works which I

John 10:32 N-ANP
GRK: Ἰησοῦς Πολλὰ ἔργα ἔδειξα ὑμῖν
NAS: good works from the Father;
KJV: Many good works have I shewed you
INT: Jesus Many works I showed you

John 10:37 N-ANP
GRK: ποιῶ τὰ ἔργα τοῦ πατρός
NAS: I do not do the works of My Father,
KJV: I do not the works of my Father,
INT: I do the works of the Father

John 14:10 N-ANP
GRK: ποιεῖ τὰ ἔργα αὐτοῦ
NAS: abiding in Me does His works.
KJV: he doeth the works.
INT: does the works of him

John 14:11 N-ANP
GRK: διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετε
NAS: because of the works themselves.
KJV: for the very works' sake.
INT: because of the works themselves believe

John 14:12 N-ANP
GRK: ἐμὲ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ
NAS: to you, he who believes in Me, the works that I do,
KJV: on me, the works that I
INT: me the works which I

John 15:24 N-ANP
GRK: εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα
NAS: among them the works which
KJV: among them the works which none
INT: If the works not I had done

Acts 15:18 Noun-NNP
GRK: πάντα τὰ ἔργα αὑτοῦ
KJV: his works from
INT: all the works of him

Acts 26:20 N-ANP
GRK: τῆς μετανοίας ἔργα πράσσοντας
NAS: performing deeds appropriate
KJV: God, and do works meet for repentance.
INT: of the repentance works doing

Romans 2:6 N-ANP
GRK: κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ
NAS: TO EACH PERSON ACCORDING TO HIS DEEDS:
KJV: according to his deeds:
INT: according to the works of him

Romans 13:12 N-ANP
GRK: οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους
NAS: let us lay aside the deeds of darkness
KJV: cast off the works of darkness,
INT: therefore the works of darkness

2 Corinthians 11:15 N-ANP
GRK: κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν
NAS: end will be according to their deeds.
KJV: according to their works.
INT: according to the works of them

Galatians 5:19 N-NNP
GRK: ἐστιν τὰ ἔργα τῆς σαρκός
NAS: Now the deeds of the flesh
KJV: Now the works of the flesh are
INT: are the works of the flesh

1 Timothy 5:25 N-NNP
GRK: καὶ τὰ ἔργα τὰ καλὰ
NAS: also, deeds that are good
KJV: the good works [of some] are
INT: also the works those good

2 Timothy 1:9 N-ANP
GRK: κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν ἀλλὰ
NAS: not according to our works, but according
KJV: our works, but
INT: according to the works of us but

2 Timothy 4:14 N-ANP
GRK: κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ
NAS: will repay him according to his deeds.
KJV: according to his works:
INT: according to the works of him

Hebrews 1:10 N-NNP
GRK: ἐθεμελίωσας καὶ ἔργα τῶν χειρῶν
NAS: AND THE HEAVENS ARE THE WORKS OF YOUR HANDS;
KJV: are the works of thine
INT: did found and works of the hands

Hebrews 2:7 N-ANP
GRK: ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν
NAS: HIM OVER THE WORKS OF YOUR HANDS;
KJV: him over the works of thy hands:
INT: over the works of the hands

Hebrews 3:9 N-ANP
GRK: εἶδον τὰ ἔργα μου τεσσεράκοντα
NAS: [Me], AND SAW MY WORKS FOR FORTY
KJV: saw my works forty years.
INT: saw the works of me forty

James 2:14 N-ANP
GRK: τις ἔχειν ἔργα δὲ μὴ
NAS: but he has no works? Can that faith
KJV: have not works? can faith
INT: anyone [he] has works however not

James 2:17 N-ANP
GRK: μὴ ἔχῃ ἔργα νεκρά ἐστιν
NAS: no works, is dead,
KJV: it hath not works, is dead,
INT: not it have works dead is

James 2:18 N-ANP
GRK: ἔχεις κἀγὼ ἔργα ἔχω δεῖξον
NAS: and I have works; show
KJV: and I have works: shew me
INT: have and I works have Show

James 3:13 N-ANP
GRK: ἀναστροφῆς τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν
NAS: behavior his deeds in the gentleness
KJV: conversation his works with meekness
INT: conduct the works of him in

2 Peter 3:10 N-NNP
GRK: ἐν αὐτῇ ἔργα εὑρεθήσεται
NAS: and the earth and its works will be burned
KJV: and the works that are therein
INT: in it works will be burnt up

1 John 3:8 N-ANP
GRK: λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου
NAS: purpose, to destroy the works of the devil.
KJV: he might destroy the works of the devil.
INT: he might undo the works of the devil

1 John 3:12 N-NNP
GRK: ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ
NAS: him? Because his deeds were evil,
KJV: Because his own works were evil,
INT: because the works of him evil

3 John 1:10 N-ANP
GRK: αὐτοῦ τὰ ἔργα ἃ ποιεῖ
NAS: I will call attention to his deeds which
KJV: his deeds which
INT: of him the works which he does

Revelation 2:2 N-ANP
GRK: Οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ
NAS: I know your deeds and your toil
KJV: I know thy works, and thy
INT: I know the works of you and

Revelation 2:5 N-ANP
GRK: τὰ πρῶτα ἔργα ποίησον εἰ
NAS: and do the deeds you did at first;
KJV: the first works; or else
INT: the first works do if

Revelation 2:6 N-ANP
GRK: μισεῖς τὰ ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν
NAS: that you hate the deeds of the Nicolaitans,
KJV: thou hatest the deeds of the Nicolaitans,
INT: you hate the works of the Nicolaitans

Revelation 2:19 N-ANP
GRK: σου τὰ ἔργα καὶ τὴν
NAS: I know your deeds, and your love
KJV: I know thy works, and charity,
INT: your works and the

Revelation 2:19 N-ANP
GRK: καὶ τὰ ἔργα σου τὰ
NAS: and perseverance, and that your deeds of late
KJV: and thy works; and the last
INT: and the works of you the

Revelation 2:23 N-ANP
GRK: κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν
NAS: of you according to your deeds.
KJV: according to your works.
INT: according to the works of you

Revelation 2:26 N-ANP
GRK: τέλους τὰ ἔργα μου δώσω
NAS: and he who keeps My deeds until
KJV: keepeth my works unto the end,
INT: [the] end the works of me I will give

Revelation 3:1 N-ANP
GRK: σου τὰ ἔργα ὅτι ὄνομα
NAS: I know your deeds, that you have
KJV: I know thy works, that thou hast
INT: your works that name

Revelation 3:2 N-ANP
GRK: σου τὰ ἔργα πεπληρωμένα ἐνώπιον
NAS: for I have not found your deeds completed
KJV: found thy works perfect before
INT: your works complete before

Revelation 3:8 N-ANP
GRK: σου τὰ ἔργα ἰδοὺ δέδωκα
NAS: I know your deeds. Behold, I have put
KJV: I know thy works: behold, I have set
INT: your works Behold I have set

Revelation 3:15 N-ANP
GRK: σου τὰ ἔργα ὅτι οὔτε
NAS: I know your deeds, that you are neither
KJV: I know thy works, that thou art
INT: your works that neither

Revelation 14:13 N-NNP
GRK: τὰ γὰρ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ
NAS: from their labors, for their deeds follow
KJV: and their works do follow them.
INT: and [the] works of them follow

Revelation 15:3 N-NNP
GRK: θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου κύριε
NAS: and marvelous are Your works, O Lord
KJV: marvellous [are] thy works, Lord God
INT: wonderful [are] the works of you Lord

Revelation 18:6 N-ANP
GRK: κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς ἐν
NAS: according to her deeds; in the cup
KJV: according to her works: in the cup
INT: according to the works to her In

Revelation 20:12 N-ANP
GRK: κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν
NAS: according to their deeds.
KJV: according to their works.
INT: according to the works of them

Revelation 20:13 N-ANP
GRK: κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν
NAS: [of them] according to their deeds.
KJV: according to their works.
INT: according to the works of them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page