ἔργῳ
Englishman's Concordance
ἔργῳ (ergō) — 10 Occurrences

Luke 24:19 N-DNS
GRK: δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ
NAS: mighty in deed and word
KJV: mighty in deed and word
INT: mighty in deed and word

Romans 13:3 N-DNS
GRK: τῷ ἀγαθῷ ἔργῳ ἀλλὰ τῷ
NAS: for good behavior, but for evil.
KJV: to good works, but
INT: to good works but

Romans 15:18 N-DNS
GRK: λόγῳ καὶ ἔργῳ
NAS: of the Gentiles by word and deed,
KJV: by word and deed,
INT: by word and work

1 Corinthians 15:58 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ κυρίου
NAS: abounding in the work of the Lord,
KJV: in the work of the Lord,
INT: in the work of the Lord

2 Corinthians 10:11 N-DNS
GRK: παρόντες τῷ ἔργῳ
NAS: [we are] also in deed when present.
KJV: [will we be] also in deed when we are present.
INT: being present in deed

Colossians 1:10 N-DNS
GRK: ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφοροῦντες
NAS: good work and increasing
KJV: every good work, and increasing
INT: in every work good bringing forth fruit

Colossians 3:17 N-DNS
GRK: ἢ ἐν ἔργῳ πάντα ἐν
NAS: in word or deed, [do] all in the name
KJV: word or deed, [do] all in
INT: or in work [do] all in

2 Thessalonians 2:17 N-DNS
GRK: ἐν παντὶ ἔργῳ καὶ λόγῳ
NAS: in every good work and word.
KJV: word and work.
INT: in every work and word

1 Timothy 5:10 N-DNS
GRK: εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούθησεν
NAS: to every good work.
KJV: every good work.
INT: if every work good she followed after

1 John 3:18 N-DNS
GRK: ἀλλὰ ἐν ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ
NAS: or with tongue, but in deed and truth.
KJV: in tongue; but in deed and in truth.
INT: but in work and in truth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page