ἔργου
Englishman's Concordance
ἔργου (ergou) — 8 Occurrences

John 10:33 N-GNS
GRK: Περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν
NAS: Him, For a good work we do not stone
KJV: For a good work we stone thee
INT: For a good work not we do stone

Romans 2:7 N-GNS
GRK: καθ' ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ δόξαν
NAS: who by perseverance in doing good
KJV: in well doing seek
INT: with endurance in work good glory

Philippians 1:22 N-GNS
GRK: μοι καρπὸς ἔργου καὶ τί
NAS: [will mean] fruitful labor for me; and I do not know
KJV: [is] the fruit of my labour: yet
INT: for me [is] fruit of labor and what

1 Thessalonians 1:3 N-GNS
GRK: ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς πίστεως
NAS: bearing in mind your work of faith
KJV: your work of faith,
INT: your work of faith

1 Timothy 3:1 N-GNS
GRK: ὀρέγεται καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ
NAS: it is a fine work he desires
KJV: he desireth a good work.
INT: aspires to of good a work he is desirous

2 Timothy 4:18 N-GNS
GRK: ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ καὶ
NAS: evil deed, and will bring me safely
KJV: every evil work, and will preserve
INT: from every work evil and

Hebrews 6:10 N-GNS
GRK: ἐπιλαθέσθαι τοῦ ἔργου ὑμῶν καὶ
NAS: so as to forget your work and the love
KJV: to forget your work and labour
INT: to forget the work of you and

James 1:25 N-GNS
GRK: ἀλλὰ ποιητὴς ἔργου οὗτος μακάριος
NAS: hearer but an effectual doer,
KJV: a doer of the work, this man
INT: but a doer of [the] work this one blessed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page