Revelation 4:1
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3326 [e]Μετὰ
Meta
AfterPrep
3778 [e]ταῦτα
tauta
these thingsDPro-ANP
3708 [e]εἶδον,
eidon
I looked,V-AIA-1S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3708 [e]ἰδοὺ
idou
behold,V-AMA-2S
2374 [e]θύρα
thyra
a doorN-NFS
455 [e]ἠνεῳγμένη
ēneōgmenē
was standing openV-RPM/P-NFS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
- Art-DMS
3772 [e]οὐρανῷ,
ouranō
heaven,N-DMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]
theArt-NFS
5456 [e]φωνὴ
phōnē
voiceN-NFS
3588 [e]
- Art-NFS
4413 [e]πρώτη
prōtē
firstAdj-NFS
3739 [e]ἣν
hēn
thatRelPro-AFS
191 [e]ἤκουσα
ēkousa
I heardV-AIA-1S
5613 [e]ὡς
hōs
likeAdv
4536 [e]σάλπιγγος
salpingos
a trumpetN-GFS
2980 [e]λαλούσης
lalousēs
was speakingV-PPA-GFS
3326 [e]μετ’
met’
withPrep
1473 [e]ἐμοῦ,
emou
me,PPro-G1S
3004 [e]λέγων
legōn
saying,V-PPA-NMS
305 [e]Ἀνάβα
Anaba
Come upV-AMA-2S
5602 [e]ὧδε,
hōde
here,Adv
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1166 [e]δείξω
deixō
I will showV-FIA-1S
4771 [e]σοι
soi
to youPPro-D2S
3739 [e]
ha
whatRelPro-ANP
1163 [e]δεῖ
dei
it behoovesV-PIA-3S
1096 [e]γενέσθαι
genesthai
to take placeV-ANM
3326 [e]μετὰ
meta
afterPrep
3778 [e]ταῦτα.
tauta
these things.DPro-ANP

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:1 Greek NT: Nestle 1904
Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ θύρα ἠνεῳγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἡ φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ’ ἐμοῦ, λέγων Ἀνάβα ὧδε, καὶ δείξω σοι ἃ δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:1 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ θύρα ἠνεῳγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἡ φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ' ἐμοῦ, λέγων Ἀνάβα ὧδε, καὶ δείξω σοι ἃ δεῖ γενέσθαι. μετὰ ταῦτα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:1 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ θύρα ἠνεῳγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἡ φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ' ἐμοῦ, λέγων Ἀνάβα ὧδε, καὶ δείξω σοι ἃ δεῖ γενέσθαι. μετὰ ταῦτα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:1 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Μετὰ ταῦτα εἴδον, καὶ ἰδού, θύρα ἀνεῳγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἡ φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ’ ἐμοῦ, λέγων Ἀνάβα ὧδε, καὶ δείξω σοι ἃ δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:1 Greek NT: Greek Orthodox Church
Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ θύρα ἀνεῳγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἡ φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ’ ἐμοῦ λέγων· Ἀνάβα ὧδε καὶ δείξω σοι ἃ δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:1 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
μετά οὗτος ὁράω καί ὁράω θύρα ἀνοίγω ἐν ὁ οὐρανός καί ὁ φωνή ὁ πρῶτος ὅς ἀκούω ὡς σάλπιγξ λαλέω μετά ἐγώ λέγω ἀναβαίνω ὧδε καί δεικνύω σύ ὅς δεῖ γίνομαι μετά οὗτος

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:1 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ, θύρα ἠνεῳγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἡ φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ’ ἐμοῦ, λέγουσα, Ἀνάβα ὧδε, καὶ δείξω σοι ἃ δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:1 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Μετὰ ταῦτα εἶδον καὶ ἰδού, θύρα ἠνεῳγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἡ φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ' ἐμοῦ λέγουσα, Ἀνάβα ὧδε καὶ δείξω σοι ἃ δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα

Revelation 4:1 Hebrew Bible
ויהי אחר הדברים האלה וארא והנה פתח נפתח בשמים והקול הראשון אשר שמעתיו כקול שופר מדבר אלי אמר עלה הנה ואראך את אשר היה יהיה אחרי כן׃

Revelation 4:1 Aramaic NT: Peshitta
ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܚܙܝܬ ܘܗܐ ܬܪܥܐ ܦܬܝܚܐ ܒܫܡܝܐ ܘܩܠܐ ܗܘ ܕܫܡܥܬ ܐܝܟ ܫܝܦܘܪܐ ܡܠܠ ܥܡܝ ܠܡܐܡܪ ܤܩ ܠܗܪܟܐ ܘܐܚܘܝܟ ܡܐ ܕܝܗܝܒ ܠܡܗܘܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
After these things I looked, and behold, a door standing open in heaven, and the first voice which I had heard, like the sound of a trumpet speaking with me, said, "Come up here, and I will show you what must take place after these things."

King James Bible
After this I looked, and, behold, a door was opened in heaven: and the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me; which said, Come up hither, and I will shew thee things which must be hereafter.

Holman Christian Standard Bible
After this I looked, and there in heaven was an open door. The first voice that I had heard speaking to me like a trumpet said, "Come up here, and I will show you what must take place after this."
Treasury of Scripture Knowledge

After.

Revelation 1:1-3:22 The Revelation of Jesus Christ, which God gave to him, to show to …

a door.

Exodus 1:1 Now these are the names of the children of Israel, which came into …

Matthew 3:16 And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water: …

Mark 1:10 And straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened, …

Luke 3:21 Now when all the people were baptized, it came to pass, that Jesus …

Acts 7:56 And said, Behold, I see the heavens opened, and the Son of man standing …

Acts 10:11 And saw heaven opened, and a certain vessel descending on him, as …

the first.

Revelation 1:10 I was in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a great …

Revelation 16:17 And the seventh angel poured out his vial into the air; and there …

Come.

Revelation 11:12 And they heard a great voice from heaven saying to them, Come up …

Exodus 19:24 And the LORD said to him, Away, get you down, and you shall come …

Exodus 24:12 And the LORD said to Moses, Come up to me into the mount, and be …

Exodus 34:2,3 And be ready in the morning, and come up in the morning to mount …

and I.

Revelation 1:19 Write the things which you have seen, and the things which are, and …

Revelation 22:6 And he said to me, These sayings are faithful and true…

John 16:13 However, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you …

Links
Revelation 4:1Revelation 4:1 NIVRevelation 4:1 NLTRevelation 4:1 ESVRevelation 4:1 NASBRevelation 4:1 KJVRevelation 4:1 Bible AppsRevelation 4:1 Biblia ParalelaRevelation 4:1 Chinese BibleRevelation 4:1 French BibleRevelation 4:1 German BibleBible Hub
Revelation 3:22
Top of Page
Top of Page