πρώτη
Englishman's Concordance
πρώτη (prōtē) — 18 Occurrences

Matthew 22:38 Adj-NFS
GRK: μεγάλη καὶ πρώτη ἐντολή
NAS: is the great and foremost commandment.
KJV: This is the first and great
INT: great and first commandment

Matthew 26:17 Adj-DFS
GRK: Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων
NAS: Now on the first [day] of Unleavened
KJV: Now the first [day] of the [feast of] unleavened bread
INT: on the moreover first [day] of the unleavened [bread]

Mark 12:28 Adj-NFS
GRK: ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη πάντων
NAS: commandment is the foremost of all?
KJV: Which is the first commandment of all?
INT: is commandment [the] first of all

Mark 12:29 Adj-NFS
GRK: Ἰησοῦς ὅτι Πρώτη ἐστίν Ἄκουε
NAS: answered, The foremost is, 'HEAR,
KJV: him, The first of all the commandments
INT: Jesus the foremost is Hear this O

Mark 14:12 Adj-DFS
GRK: Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν
NAS: On the first day of Unleavened
KJV: And the first day of unleavened bread,
INT: And on the first day

Mark 16:9 Adj-DFS
GRK: δὲ πρωὶ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη
NAS: early on the first day of the week,
KJV: early the first [day] of the week,
INT: moreover early [the] first [day] of the week he appeared

Luke 2:2 Adj-NFS
GRK: αὕτη ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος
NAS: This was the first census taken
KJV: taxing was first made when Cyrenius
INT: this census first took place when was governor

Ephesians 6:2 Adj-NFS
GRK: ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ
NAS: (which is the first commandment
KJV: (which is the first commandment with
INT: is commandment the first with a promise

2 Timothy 4:16 Adj-DFS
GRK: Ἐν τῇ πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ
NAS: At my first defense no one
KJV: At my first answer no man
INT: In first of me defense

Hebrews 8:7 Adj-NFS
GRK: γὰρ ἡ πρώτη ἐκείνη ἦν
NAS: For if that first [covenant] had been
KJV: that first [covenant] had been
INT: indeed the first that [one] were

Hebrews 9:1 Adj-NFS
GRK: καὶ ἡ πρώτη δικαιώματα λατρείας
NAS: even the first [covenant] had
KJV: verily the first [covenant] had
INT: also the first regulations of worship

Hebrews 9:2 Adj-NFS
GRK: κατεσκευάσθη ἡ πρώτη ἐν ᾗ
NAS: prepared, the outer one,
KJV: made; the first, wherein
INT: was prepared the first in which [were]

Hebrews 9:15 Adj-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ πρώτῃ διαθήκῃ παραβάσεων
NAS: that were [committed] under the first covenant,
KJV: [that were] under the first testament,
INT: under the first covenant transgressions

Hebrews 9:18 Adj-NFS
GRK: οὐδὲ ἡ πρώτη χωρὶς αἵματος
NAS: even the first [covenant] was not inaugurated
KJV: neither the first [testament] was dedicated
INT: neither the first apart from blood

Revelation 4:1 Adj-NFS
GRK: φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα
NAS: in heaven, and the first voice
KJV: heaven: and the first voice which
INT: voice first which I heard [was]

Revelation 20:5 Adj-NFS
GRK: ἀνάστασις ἡ πρώτη
NAS: This is the first resurrection.
KJV: This [is] the first resurrection.
INT: resurrection first

Revelation 20:6 Adj-DFS
GRK: ἀναστάσει τῇ πρώτῃ ἐπὶ τούτων
NAS: a part in the first resurrection;
KJV: part in the first resurrection: on
INT: resurrection first over these

Revelation 21:1 Adj-NFS
GRK: καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθαν
NAS: heaven and the first earth
KJV: and the first earth
INT: and the first earth were passed away

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page