πρωτοκαθεδρίας
Englishman's Concordance
πρωτοκαθεδρίας (prōtokathedrias) — 3 Occurrences

Matthew 23:6 N-AFP
GRK: καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς
NAS: at banquets and the chief seats in the synagogues,
KJV: and the chief seats in
INT: and the first seats in the

Mark 12:39 N-AFP
GRK: καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς
NAS: and chief seats in the synagogues
KJV: And the chief seats in the synagogues,
INT: and first seats in the

Luke 20:46 N-AFP
GRK: ἀγοραῖς καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς
NAS: in the market places, and chief seats in the synagogues
KJV: and the highest seats in
INT: marketplaces and first seats in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page