πρώτων
Englishman's Concordance
πρώτων (prōtōn) — 7 Occurrences

Matthew 12:45 Adj-GNP
GRK: χείρονα τῶν πρώτων Οὕτως ἔσται
NAS: worse than the first. That is the way
KJV: worse than the first. Even so
INT: worse than the first Thus it will be

Matthew 20:8 Adj-GMP
GRK: ἕως τῶν πρώτων
NAS: with the last [group] to the first.'
KJV: the last unto the first.
INT: unto the first

Matthew 21:36 Adj-GMP
GRK: πλείονας τῶν πρώτων καὶ ἐποίησαν
NAS: larger than the first; and they did
KJV: more than the first: and
INT: more than the first and they did

Luke 11:26 Adj-GNP
GRK: χείρονα τῶν πρώτων
NAS: becomes worse than the first.
KJV: is worse than the first.
INT: worse than the first

Acts 17:4 Adj-GFP
GRK: τε τῶν πρώτων οὐκ ὀλίγαι
NAS: and a number of the leading women.
KJV: multitude, and of the chief women not
INT: moreover the leading not a few

2 Peter 2:20 Adj-GNP
GRK: χείρονα τῶν πρώτων
NAS: worse for them than the first.
KJV: is worse with them than the beginning.
INT: worse than the first

Revelation 2:19 Adj-GNP
GRK: πλείονα τῶν πρώτων
NAS: of late are greater than at first.
KJV: the last [to be] more than the first.
INT: more than the first

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page