πρῶτοι
Englishman's Concordance
πρῶτοι (prōtoi) — 11 Occurrences

Matthew 19:30 Adj-NMP
GRK: δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ
NAS: But many [who are] first will be last;
KJV: many [that are] first shall be
INT: moreover will be first last and

Matthew 19:30 Adj-NMP
GRK: καὶ ἔσχατοι πρῶτοι
NAS: will be last; and [the] last, first.
KJV: and the last [shall be] first.
INT: and last first

Matthew 20:10 Adj-NMP
GRK: ἐλθόντες οἱ πρῶτοι ἐνόμισαν ὅτι
NAS: When those [hired] first came,
KJV: But when the first came, they supposed
INT: having come the first they thought that

Matthew 20:16 Adj-NMP
GRK: οἱ ἔσχατοι πρῶτοι καὶ οἱ
NAS: the last shall be first, and the first
KJV: the last shall be first, and the first
INT: the last first and the

Matthew 20:16 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι πολλοὶ
NAS: shall be first, and the first last.
KJV: first, and the first last: for
INT: and the first last many

Mark 10:31 Adj-NMP
GRK: δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ
NAS: But many [who are] first will be last,
KJV: many [that are] first shall be
INT: however will be first last and

Mark 10:31 Adj-NMP
GRK: οἱ ἔσχατοι πρῶτοι
NAS: will be last, and the last, first.
KJV: and the last first.
INT: the last first

Luke 13:30 Adj-NMP
GRK: οἳ ἔσονται πρῶτοι καὶ εἰσὶν
NAS: who will be first and [some] are first
KJV: which shall be first, and there are
INT: who will be first and there are

Luke 13:30 Adj-NMP
GRK: καὶ εἰσὶν πρῶτοι οἳ ἔσονται
NAS: will be first and [some] are first who
KJV: and there are first which shall be
INT: and there are first who will be

Luke 19:47 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ
NAS: and the scribes and the leading men among the people
KJV: and the chief of the people
INT: and [were] the first of the people

Acts 25:2 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ πρῶτοι τῶν Ἰουδαίων
NAS: And the chief priests and the leading men of the Jews
KJV: and the chief of the Jews
INT: and the chiefs of the Jews

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page