John 7:32
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
191 [e]Ἤκουσαν
Ēkousan
HeardV-AIA-3P
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
5330 [e]Φαρισαῖοι
Pharisaioi
PhariseesN-NMP
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
3793 [e]ὄχλου
ochlou
crowdN-GMS
1111 [e]γογγύζοντος
gongyzontos
murmuringV-PPA-GMS
4012 [e]περὶ
peri
aboutPrep
846 [e]αὐτοῦ
autou
HimPPro-GM3S
3778 [e]ταῦτα,
tauta
these things,DPro-ANP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
649 [e]ἀπέστειλαν
apesteilan
sentV-AIA-3P
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
749 [e]ἀρχιερεῖς
archiereis
chief priestsN-NMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
5330 [e]Φαρισαῖοι
Pharisaioi
PhariseesN-NMP
5257 [e]ὑπηρέτας
hypēretas
officers,N-AMP
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
4084 [e]πιάσωσιν
piasōsin
they might seizeV-ASA-3P
846 [e]αὐτόν.
auton
Him.PPro-AM3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:32 Greek NT: Nestle 1904
Ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα, καὶ ἀπέστειλαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ὑπηρέτας ἵνα πιάσωσιν αὐτόν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:32 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα, καὶ ἀπέστειλαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ὑπηρέτας ἵνα πιάσωσιν αὐτόν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:32 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα, καὶ ἀπέστειλαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ὑπηρέτας ἵνα πιάσωσιν αὐτόν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:32 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα· καὶ ἀπέστειλαν ὑπηρέτας οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα πιάσωσιν αὐτόν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:32 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα, καὶ ἀπέστειλαν ὑπηρέτας οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα πιάσωσιν αὐτόν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:32 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα, καὶ ἀπέστειλαν ὑπηρέτας οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἵνα πιάσωσιν αὐτόν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:32 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα· καὶ ἀπέστειλαν οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ὑπηρέτας ἵνα πιάσωσιν αὐτόν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:32 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα καὶ ἀπέστειλαν οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ὑπηρέτας ἵνα πιάσωσιν αὐτόν

John 7:32 Hebrew Bible
והפרושים שמעו את העם מתלחשים עליו כזאת וישלחו הפרושים וראשי הכהנים משרתים לתפשו׃

John 7:32 Aramaic NT: Peshitta
ܘܫܡܥܘ ܦܪܝܫܐ ܠܟܢܫܐ ܕܡܡܠܠܝܢ ܥܠܘܗܝ ܗܠܝܢ ܘܫܕܪܘ ܗܢܘܢ ܘܪܒܝ ܟܗܢܐ ܕܚܫܐ ܕܢܐܚܕܘܢܝܗܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
The Pharisees heard the crowd muttering these things about Him, and the chief priests and the Pharisees sent officers to seize Him.

King James Bible
The Pharisees heard that the people murmured such things concerning him; and the Pharisees and the chief priests sent officers to take him.

Holman Christian Standard Bible
The Pharisees heard the crowd muttering these things about Him, so the chief priests and the Pharisees sent temple police to arrest Him.
Treasury of Scripture Knowledge

Pharisees heard.

John 7:47-53 Then answered them the Pharisees, Are you also deceived…

John 11:47,48 Then gathered the chief priests and the Pharisees a council, and …

John 12:19 The Pharisees therefore said among themselves, Perceive you how you …

Matthew 12:23,24 And all the people were amazed, and said, Is not this the son of David…

Matthew 23:13 But woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! for you shut up …

sent.

John 7:45,46 Then came the officers to the chief priests and Pharisees; and they …

John 18:3 Judas then, having received a band of men and officers from the chief …

Luke 22:52,53 Then Jesus said to the chief priests, and captains of the temple, …

Acts 5:26 Then went the captain with the officers, and brought them without …

Links
John 7:32John 7:32 NIVJohn 7:32 NLTJohn 7:32 ESVJohn 7:32 NASBJohn 7:32 KJVJohn 7:32 Bible AppsJohn 7:32 Biblia ParalelaJohn 7:32 Chinese BibleJohn 7:32 French BibleJohn 7:32 German BibleBible Hub
John 7:31
Top of Page
Top of Page