5257. ὑπηρέτης (hupéretés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5257. ὑπηρέτης (hupéretés) — 20 Occurrences

Matthew 5:25 N-DMS
GRK: κριτὴς τῷ ὑπηρέτῃ καὶ εἰς
NAS: and the judge to the officer, and you be thrown
KJV: thee to the officer, and
INT: judge to the officer and into

Matthew 26:58 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν τὸ
NAS: in, and sat down with the officers to see
KJV: with the servants, to see
INT: with the guards to see the

Mark 14:54 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν ὑπηρετῶν καὶ θερμαινόμενος
NAS: and he was sitting with the officers and warming
KJV: with the servants, and
INT: with the officers and warming himself

Mark 14:65 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ὑπηρέται ῥαπίσμασιν αὐτὸν
NAS: to Him, Prophesy! And the officers received
KJV: and the servants did strike
INT: and the officers with the palm him

Luke 1:2 N-NMP
GRK: αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ
NAS: were eyewitnesses and servants of the word,
KJV: and ministers of the word;
INT: eyewitnesses and servants having been of the

Luke 4:20 N-DMS
GRK: ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισεν καὶ
NAS: gave it back to the attendant and sat down;
KJV: and he gave [it] again to the minister, and sat down.
INT: having delivered [it] to the attendant he sat down and

John 7:32 N-AMP
GRK: οἱ Φαρισαῖοι ὑπηρέτας ἵνα πιάσωσιν
NAS: sent officers to seize
KJV: sent officers to
INT: the Pharisees officers that they might seize

John 7:45 N-NMP
GRK: οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς
NAS: The officers then came
KJV: came the officers to
INT: therefore the officers to the

John 7:46 N-NMP
GRK: ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται Οὐδέποτε ἐλάλησεν
NAS: The officers answered, Never
KJV: The officers answered, Never
INT: Answered the officers Never spoke

John 18:3 N-AMP
GRK: τῶν Φαρισαίων ὑπηρέτας ἔρχεται ἐκεῖ
NAS: the [Roman] cohort and officers from the chief priests
KJV: [of men] and officers from
INT: the Pharisees officers comes there

John 18:12 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ὑπηρέται τῶν Ἰουδαίων
NAS: and the commander and the officers of the Jews,
KJV: and officers of the Jews
INT: and the officers of the Jews

John 18:18 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ὑπηρέται ἀνθρακιὰν πεποιηκότες
NAS: the slaves and the officers were standing
KJV: and officers stood there,
INT: and the officers a fire of coals having made

John 18:22 N-GMP
GRK: παρεστηκὼς τῶν ὑπηρετῶν ἔδωκεν ῥάπισμα
NAS: one of the officers standing nearby
KJV: one of the officers which stood by
INT: standing by of the officers gave a blow with the palm

John 18:36 N-NMP
GRK: ἐμή οἱ ὑπηρέται οἱ ἐμοὶ
NAS: world, then My servants would be fighting
KJV: then would my servants fight, that
INT: my attendants my

John 19:6 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ὑπηρέται ἐκραύγασαν λέγοντες
NAS: the chief priests and the officers saw
KJV: therefore and officers saw him,
INT: and the officers they cried out saying

Acts 5:22 N-NMP
GRK: δὲ παραγενόμενοι ὑπηρέται οὐχ εὗρον
NAS: But the officers who came did not find
KJV: But when the officers came, and found
INT: moreover having come [the] officers not did find

Acts 5:26 N-DMP
GRK: σὺν τοῖς ὑπηρέταις ἦγεν αὐτούς
NAS: went along with the officers and [proceeded] to bring
KJV: with the officers, and brought
INT: with the officers brought them

Acts 13:5 N-AMS
GRK: καὶ Ἰωάννην ὑπηρέτην
NAS: had John as their helper.
KJV: also John to [their] minister.
INT: also John [as] a helper

Acts 26:16 N-AMS
GRK: προχειρίσασθαί σε ὑπηρέτην καὶ μάρτυρα
NAS: to you, to appoint you a minister and a witness
KJV: to make thee a minister and a witness
INT: to appoint you a servant and a witness

1 Corinthians 4:1 N-AMP
GRK: ἄνθρωπος ὡς ὑπηρέτας Χριστοῦ καὶ
NAS: us in this manner, as servants of Christ
KJV: as of the ministers of Christ,
INT: a man as servants of Christ and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page