5258. ὕπνος (hupnos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5258. ὕπνος (hupnos) — 6 Occurrences

Matthew 1:24 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς
NAS: awoke from his sleep and did
KJV: being raised from sleep did as
INT: from the sleep did as

Luke 9:32 N-DMS
GRK: ἦσαν βεβαρημένοι ὕπνῳ διαγρηγορήσαντες δὲ
NAS: overcome with sleep; but when they were fully awake,
KJV: heavy with sleep: and
INT: were heavy with sleep having awoke fully moreover

John 11:13 N-GMS
GRK: κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει
NAS: that He was speaking of literal sleep.
KJV: of taking of rest in sleep.
INT: rest of sleep he speaks

Acts 20:9 N-DMS
GRK: θυρίδος καταφερόμενος ὕπνῳ βαθεῖ διαλεγομένου
NAS: into a deep sleep; and as Paul
KJV: into a deep sleep: and as Paul
INT: window overpowered by sleep deep as talked

Acts 20:9 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἔπεσεν ἀπὸ
NAS: he was overcome by sleep and fell
KJV: with sleep, and fell down
INT: by the sleep he fell from

Romans 13:11 N-GMS
GRK: ὑμᾶς ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι νῦν
NAS: for you to awaken from sleep; for now
KJV: to awake out of sleep: for now
INT: you out of sleep should be woke now

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page