ὄχλου
Englishman's Concordance
ὄχλου (ochlou) — 25 Occurrences

Matthew 27:24 N-GMS
GRK: ἀπέναντι τοῦ ὄχλου λέγων Ἀθῷός
NAS: in front of the crowd, saying,
KJV: before the multitude, saying,
INT: before the crowd saying Guiltless

Mark 7:17 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ ὄχλου ἐπηρώτων αὐτὸν
NAS: he had left the crowd [and] entered
KJV: from the people, his
INT: from the crowd asked him

Mark 7:33 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ ὄχλου κατ' ἰδίαν
NAS: Jesus took him aside from the crowd, by himself,
KJV: aside from the multitude, and put his
INT: from the crowd aside privately

Mark 8:1 N-GMS
GRK: πάλιν πολλοῦ ὄχλου ὄντος καὶ
NAS: a large crowd and they had
KJV: days the multitude being
INT: again great [the] crowd being and

Mark 9:17 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ὄχλου Διδάσκαλε ἤνεγκα
NAS: And one of the crowd answered
KJV: of the multitude answered
INT: out of the crowd Teacher I brought

Mark 10:46 N-GMS
GRK: αὐτοῦ καὶ ὄχλου ἱκανοῦ ὁ
NAS: and a large crowd, a blind
KJV: a great number of people, blind
INT: of him and a crowd large

Luke 8:4 N-GMS
GRK: Συνιόντος δὲ ὄχλου πολλοῦ καὶ
NAS: When a large crowd was coming together,
KJV: when much people were gathered together,
INT: assembling moreover a crowd great and

Luke 9:38 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ ὄχλου ἐβόησεν λέγων
NAS: And a man from the crowd shouted,
KJV: of the company cried out,
INT: from the crowd cried out saying

Luke 11:27 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ
NAS: of the women in the crowd raised
KJV: of the company lifted up
INT: from the crowd said to him

Luke 12:1 N-GMS
GRK: μυριάδων τοῦ ὄχλου ὥστε καταπατεῖν
NAS: after so many thousands of people had gathered together
KJV: an innumerable multitude of people, insomuch that
INT: myriads of the crowd so as to trample upon

Luke 12:13 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ὄχλου αὐτῷ Διδάσκαλε
NAS: Someone in the crowd said
KJV: one of the company said unto him,
INT: from the crowd to him Teacher

Luke 18:36 N-GMS
GRK: ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου ἐπυνθάνετο
NAS: hearing a crowd going
KJV: hearing the multitude pass by,
INT: Having heard moreover a crowd passing along he asked

Luke 19:3 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ ὄχλου ὅτι τῇ
NAS: because of the crowd, for he was small
KJV: not for the press, because he was
INT: for the crowd because

Luke 19:39 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ ὄχλου εἶπαν πρὸς
NAS: of the Pharisees in the crowd said
KJV: from among the multitude said
INT: from the crowd said to

Luke 22:6 N-GMS
GRK: αὐτὸν ἄτερ ὄχλου αὐτοῖς
NAS: Him to them apart from the crowd.
KJV: in the absence of the multitude.
INT: him away from [the] crowd to them

John 5:13 N-GMS
GRK: Ἰησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν
NAS: had slipped away while there was a crowd in [that] place.
KJV: had conveyed himself away, a multitude being
INT: Jesus had moved away a crowd being in

John 7:31 N-GMS
GRK: Ἐκ τοῦ ὄχλου δὲ πολλοὶ
NAS: But many of the crowd believed
KJV: many of the people believed on
INT: of the crowd moreover many

John 7:32 N-GMS
GRK: Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου γογγύζοντος περὶ
NAS: heard the crowd muttering
KJV: heard that the people murmured
INT: Pharisees of the crowd grumbling concerning

John 7:40 N-GMS
GRK: Ἐκ τοῦ ὄχλου οὖν ἀκούσαντες
NAS: [Some] of the people therefore,
KJV: of the people therefore,
INT: [some] of the people therefore having heard

Acts 19:33 N-GMS
GRK: δὲ τοῦ ὄχλου συνεβίβασαν Ἀλέξανδρον
NAS: Some of the crowd concluded
KJV: out of the multitude, the Jews
INT: moreover the crowd they put forward Alexander

Acts 21:35 N-GMS
GRK: βίαν τοῦ ὄχλου
NAS: because of the violence of the mob;
KJV: for the violence of the people.
INT: violence of the crowd

Acts 24:12 N-GMS
GRK: ἐπίστασιν ποιοῦντα ὄχλου οὔτε ἐν
NAS: or causing a riot.
KJV: raising up the people, neither
INT: a tumultuous gathering making of a crowd neither in

Acts 24:18 N-GMS
GRK: οὐ μετὰ ὄχλου οὐδὲ μετὰ
NAS: without [any] crowd or
KJV: neither with multitude, nor with
INT: not with crowd nor with

Revelation 19:1 N-GMS
GRK: φωνὴν μεγάλην ὄχλου πολλοῦ ἐν
NAS: of a great multitude in heaven,
KJV: voice of much people in heaven,
INT: a voice loud of a multitude great in

Revelation 19:6 N-GMS
GRK: ὡς φωνὴν ὄχλου πολλοῦ καὶ
NAS: of a great multitude and like
KJV: the voice of a great multitude, and as
INT: as a voice of a multitude great and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page