Ὀψίας
Englishman's Concordance
Ὀψίας (Opsias) — 14 Occurrences

Matthew 8:16 Adj-GFS
GRK: Ὀψίας δὲ γενομένης
NAS: When evening came, they brought
KJV: When the even was come, they brought
INT: evening moreover having come

Matthew 14:15 Adj-GFS
GRK: Ὀψίας δὲ γενομένης
NAS: When it was evening, the disciples
KJV: And when it was evening, his disciples
INT: evening moreover having come

Matthew 14:23 Adj-GFS
GRK: ἰδίαν προσεύξασθαι ὀψίας δὲ γενομένης
NAS: to pray; and when it was evening, He was there
KJV: and when the evening was come,
INT: himself to pray Evening moreover having arrived

Matthew 16:2 Adj-GFS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Ὀψίας γενομένης λέγετε
NAS: But He replied to them, When it is evening, you say,
KJV: When it is evening, ye say,
INT: he said to them Evening having come you say

Matthew 20:8 Adj-GFS
GRK: ὀψίας δὲ γενομένης
NAS: When evening came, the owner
KJV: So when even was come, the lord
INT: evening moreover having arrived

Matthew 26:20 Adj-GFS
GRK: Ὀψίας δὲ γενομένης
NAS: Now when evening came,
KJV: Now when the even was come,
INT: evening moreover having arrived

Matthew 27:57 Adj-GFS
GRK: Ὀψίας δὲ γενομένης
NAS: When it was evening, there came a rich
KJV: When the even was come, there came
INT: evening moreover having arrived

Mark 1:32 Adj-GFS
GRK: Ὀψίας δὲ γενομένης
NAS: When evening came, after
KJV: And at even, when the sun
INT: Evening moreover having come

Mark 4:35 Adj-GFS
GRK: τῇ ἡμέρᾳ ὀψίας γενομένης Διέλθωμεν
NAS: On that day, when evening came,
KJV: day, when the even was come,
INT: day evening having been become Let us pass over

Mark 6:47 Adj-GFS
GRK: καὶ ὀψίας γενομένης ἦν
NAS: When it was evening, the boat
KJV: And when even was come, the ship
INT: And evening having come was

Mark 11:11 Adj-GFS
GRK: περιβλεψάμενος πάντα ὀψίας ἤδη οὔσης
INT: having looked around on all things late already being

Mark 14:17 Adj-GFS
GRK: Καὶ ὀψίας γενομένης ἔρχεται
NAS: When it was evening He came
KJV: And in the evening he cometh with
INT: And evening having arrived he comes

Mark 15:42 Adj-GFS
GRK: Καὶ ἤδη ὀψίας γενομένης ἐπεὶ
NAS: When evening had already come,
KJV: now when the even was come,
INT: And already evening having arrived since

John 20:19 Adj-GFS
GRK: Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ
NAS: So when it was evening on that day,
KJV: day at evening, being
INT: It being Therefore evening the day

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page