παγίδα
Englishman's Concordance
παγίδα (pagida) — 3 Occurrences

Romans 11:9 N-AFS
GRK: αὐτῶν εἰς παγίδα καὶ εἰς
NAS: BECOME A SNARE AND A TRAP,
INT: of them for a snare and for

1 Timothy 3:7 N-AFS
GRK: ἐμπέσῃ καὶ παγίδα τοῦ διαβόλου
NAS: into reproach and the snare of the devil.
KJV: reproach and the snare of the devil.
INT: he might fall and [the] snare of the devil

1 Timothy 6:9 N-AFS
GRK: πειρασμὸν καὶ παγίδα καὶ ἐπιθυμίας
NAS: into temptation and a snare and many
KJV: and a snare, and
INT: temptation and a snare and desires

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page