ὄχλοις
Englishman's Concordance
ὄχλοις (ochlois) — 11 Occurrences

Matthew 11:7 N-DMP
GRK: λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ Ἰωάννου
NAS: to speak to the crowds about
KJV: to say unto the multitudes concerning
INT: to say to the crowds concerning John

Matthew 12:46 N-DMP
GRK: λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις ἰδοὺ ἡ
NAS: speaking to the crowds, behold,
KJV: talked to the people, behold,
INT: was speaking to the crowds behold the

Matthew 13:34 N-DMP
GRK: παραβολαῖς τοῖς ὄχλοις καὶ χωρὶς
NAS: spoke to the crowds in parables,
KJV: Jesus unto the multitude in
INT: parables to the crowds and without

Matthew 14:19 N-DMP
GRK: μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις
NAS: and the disciples [gave them] to the crowds,
KJV: and the disciples to the multitude.
INT: [the] disciples to the crowds

Matthew 15:36 N-DMP
GRK: μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις
NAS: and the disciples [gave them] to the people.
KJV: and the disciples to the multitude.
INT: disciples to the crowd

Matthew 23:1 N-DMP
GRK: ἐλάλησεν τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς
NAS: spoke to the crowds and to His disciples,
KJV: Jesus to the multitude, and
INT: spoke to the crowds and to

Matthew 26:55 N-DMP
GRK: Ἰησοῦς τοῖς ὄχλοις Ὡς ἐπὶ
NAS: said to the crowds, Have you come
KJV: Jesus to the multitudes, Are ye come out
INT: Jesus to the crowds As against

Luke 3:7 N-DMP
GRK: τοῖς ἐκπορευομένοις ὄχλοις βαπτισθῆναι ὑπ'
NAS: he [began] saying to the crowds who were going
KJV: said he to the multitude that came forth
INT: to the coming out crowds to be baptized by

Luke 12:54 N-DMP
GRK: καὶ τοῖς ὄχλοις Ὅταν ἴδητε
NAS: saying to the crowds, When
KJV: also to the people, When
INT: also to the crowds When you see

John 7:12 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς ὄχλοις οἱ μὲν
NAS: among the crowds concerning
KJV: among the people concerning
INT: among the crowds some indeed

Acts 14:13 N-DMP
GRK: σὺν τοῖς ὄχλοις ἤθελεν θύειν
NAS: to offer sacrifice with the crowds.
KJV: have done sacrifice with the people.
INT: with the crowds wished to sacrifice

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page