ὄχλον
Englishman's Concordance
ὄχλον (ochlon) — 35 Occurrences

Matthew 8:18 N-AMS
GRK: ὁ Ἰησοῦς ὄχλον περὶ αὐτὸν
NAS: saw a crowd around
KJV: saw great multitudes about him,
INT: Jesus [a] crowd around him

Matthew 9:23 N-AMS
GRK: καὶ τὸν ὄχλον θορυβούμενον
NAS: the flute-players and the crowd in noisy disorder,
KJV: and the people making a noise,
INT: and the crowd making a commotion

Matthew 14:5 N-AMS
GRK: ἐφοβήθη τὸν ὄχλον ὅτι ὡς
NAS: he feared the crowd, because
KJV: he feared the multitude, because
INT: he feared the multitude because as

Matthew 14:14 N-AMS
GRK: εἶδεν πολὺν ὄχλον καὶ ἐσπλαγχνίσθη
NAS: a large crowd, and felt compassion
KJV: a great multitude, and
INT: he saw great a crowd and was moved with compassion

Matthew 15:10 N-AMS
GRK: προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον εἶπεν αὐτοῖς
NAS: After Jesus called the crowd to Him, He said
KJV: he called the multitude, and said
INT: having called to [him] the crowd he said to them

Matthew 15:31 N-AMS
GRK: ὥστε τὸν ὄχλον θαυμάσαι βλέποντας
NAS: So the crowd marveled as they saw
KJV: Insomuch that the multitude wondered,
INT: so that the crowds marveled seeing

Matthew 15:32 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν ὄχλον ὅτι ἤδη
NAS: I feel compassion for the people, because
KJV: on the multitude, because
INT: toward the crowd because already

Matthew 15:33 N-AMS
GRK: ὥστε χορτάσαι ὄχλον τοσοῦτον
NAS: such a large crowd?
KJV: to fill so great a multitude?
INT: as to satisfy a crowd so great

Matthew 17:14 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν ὄχλον προσῆλθεν αὐτῷ
NAS: When they came to the crowd, a man
KJV: to the multitude, there came
INT: to the crowd came to him

Matthew 21:26 N-AMS
GRK: φοβούμεθα τὸν ὄχλον πάντες γὰρ
NAS: we fear the people; for they all
KJV: men; we fear the people; for all
INT: we fear the multitude all indeed

Mark 2:4 N-AMS
GRK: διὰ τὸν ὄχλον ἀπεστέγασαν τὴν
NAS: to Him because of the crowd, they removed
KJV: for the press, they uncovered
INT: on account of the crowd they removed the

Mark 3:9 N-AMS
GRK: διὰ τὸν ὄχλον ἵνα μὴ
KJV: because of the multitude, lest
INT: on account of the crowd that not

Mark 4:36 N-AMS
GRK: ἀφέντες τὸν ὄχλον παραλαμβάνουσιν αὐτὸν
NAS: Leaving the crowd, they took Him along
KJV: when they had sent away the multitude, they took
INT: having dismissed the crowd they take with [them] him

Mark 5:31 N-AMS
GRK: Βλέπεις τὸν ὄχλον συνθλίβοντά σε
NAS: to Him, You see the crowd pressing
KJV: Thou seest the multitude thronging
INT: You see the crowd pressing on you

Mark 6:34 N-AMS
GRK: εἶδεν πολὺν ὄχλον καὶ ἐσπλαγχνίσθη
NAS: a large crowd, and He felt compassion
KJV: much people, and
INT: he saw great crowd and was moved with compassion

Mark 6:45 N-AMS
GRK: ἀπολύει τὸν ὄχλον
NAS: He Himself was sending the crowd away.
KJV: he sent away the people.
INT: should dismiss the crowd

Mark 7:14 N-AMS
GRK: πάλιν τὸν ὄχλον ἔλεγεν αὐτοῖς
NAS: After He called the crowd to Him again,
KJV: all the people [unto him], he said
INT: again the crowd he said to them

Mark 8:2 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν ὄχλον ὅτι ἤδη
NAS: I feel compassion for the people because
KJV: on the multitude, because
INT: on the crowd because already

Mark 8:34 N-AMS
GRK: προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς
NAS: And He summoned the crowd with His disciples,
KJV: when he had called the people [unto him] with
INT: having called to [him] the crowd with the

Mark 9:14 N-AMS
GRK: μαθητὰς εἶδον ὄχλον πολὺν περὶ
NAS: a large crowd around
KJV: he saw a great multitude about them,
INT: disciples he saw a crowd great around

Mark 11:32 N-AMS
GRK: ἐφοβοῦντο τὸν ὄχλον ἅπαντες γὰρ
NAS: they were afraid of the people, for everyone
INT: they feared the people all indeed

Mark 12:12 N-AMS
GRK: ἐφοβήθησαν τὸν ὄχλον ἔγνωσαν γὰρ
NAS: Him, and [yet] they feared the people, for they understood
KJV: but feared the people: for they knew
INT: they feared the crowd they knew indeed

Mark 15:11 N-AMS
GRK: ἀνέσεισαν τὸν ὄχλον ἵνα μᾶλλον
NAS: stirred up the crowd [to ask] him to release
KJV: moved the people, that
INT: stirred up the crowd that rather

Luke 5:1 N-AMS
GRK: τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ
NAS: that while the crowd was pressing around
KJV: that, as the people pressed upon
INT: the [time] the crowd pressed on him

Luke 5:19 N-AMS
GRK: διὰ τὸν ὄχλον ἀναβάντες ἐπὶ
NAS: him in because of the crowd, they went
KJV: because of the multitude, they went
INT: on account of the crowd having gone up on

Luke 8:19 N-AMS
GRK: διὰ τὸν ὄχλον
NAS: to get to Him because of the crowd.
KJV: at him for the press.
INT: because of the crowd

Luke 9:12 N-AMS
GRK: Ἀπόλυσον τὸν ὄχλον ἵνα πορευθέντες
NAS: to Him, Send the crowd away,
KJV: Send the multitude away,
INT: Dismiss the crowd that having gone

John 7:12 N-AMS
GRK: πλανᾷ τὸν ὄχλον
NAS: He leads the people astray.
KJV: but he deceiveth the people.
INT: he deceives the people

John 11:42 N-AMS
GRK: διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα
NAS: Me; but because of the people standing around
KJV: because of the people which
INT: on account of the crowd who stand around

Acts 11:26 N-AMS
GRK: καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν χρηματίσαι
NAS: considerable numbers; and the disciples
KJV: taught much people. And the disciples
INT: and taught a crowd large were called

Acts 14:14 N-AMS
GRK: εἰς τὸν ὄχλον κράζοντες
NAS: and rushed out into the crowd, crying
KJV: in among the people, crying out,
INT: to the crowd crying

Acts 17:8 N-AMS
GRK: δὲ τὸν ὄχλον καὶ τοὺς
NAS: They stirred up the crowd and the city authorities
KJV: they troubled the people and
INT: moreover the crowd and the

Acts 19:26 N-AMS
GRK: μετέστησεν ἱκανὸν ὄχλον λέγων ὅτι
NAS: a considerable number of people, saying
KJV: much people, saying
INT: turned away a great many people saying that

Acts 19:35 N-AMS
GRK: δὲ τὸν ὄχλον ὁ γραμματεύς
NAS: quieting the crowd, the town clerk
KJV: had appeased the people, he said,
INT: moreover the crowd the town clerk

Acts 21:27 N-AMS
GRK: πάντα τὸν ὄχλον καὶ ἐπέβαλον
NAS: up all the crowd and laid
KJV: stirred up all the people, and laid
INT: all the crowd and laid

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page