4084. πιάζω (piazó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4084. πιάζω (piazó) — 12 Occurrences

John 7:30 V-ANA
GRK: οὖν αὐτὸν πιάσαι καὶ οὐδεὶς
NAS: they were seeking to seize Him; and no man
KJV: Then they sought to take him: but
INT: therefore him to take but no one

John 7:32 V-ASA-3P
GRK: ὑπηρέτας ἵνα πιάσωσιν αὐτόν
NAS: sent officers to seize Him.
KJV: officers to take him.
INT: officers that they might seize him

John 7:44 V-ANA
GRK: ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν ἀλλ'
NAS: of them wanted to seize Him, but no one
KJV: them would have taken him; but
INT: of them to seize him but

John 8:20 V-AIA-3S
GRK: καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν ὅτι
NAS: and no one seized Him, because
KJV: and no man laid hands on him; for
INT: and no one seized him for

John 10:39 V-ANA
GRK: αὐτὸν πάλιν πιάσαι καὶ ἐξῆλθεν
NAS: again to seize Him, and He eluded
KJV: they sought again to take him: but
INT: him again to seize but he went forth

John 11:57 V-ASA-3P
GRK: μηνύσῃ ὅπως πιάσωσιν αὐτόν
NAS: it, so that they might seize Him.
KJV: [it], that they might take him.
INT: he should show [it] that they might take him

John 21:3 V-AIA-3P
GRK: τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν
NAS: and that night they caught nothing.
KJV: that night they caught nothing.
INT: night they caught nothing

John 21:10 V-AIA-2P
GRK: ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν
NAS: which you have now caught.
KJV: ye have now caught.
INT: fish which you took now

Acts 3:7 V-APA-NMS
GRK: καὶ πιάσας αὐτὸν τῆς
NAS: And seizing him by the right hand,
KJV: And he took him by the right
INT: And having taken him by the

Acts 12:4 V-APA-NMS
GRK: ὃν καὶ πιάσας ἔθετο εἰς
NAS: When he had seized him, he put
KJV: And when he had apprehended him, he put
INT: whom also having seized he put in

2 Corinthians 11:32 V-ANA
GRK: πόλιν Δαμασκηνῶν πιάσαι με
NAS: of the Damascenes in order to seize me,
KJV: desirous to apprehend me:
INT: city of the Damascenes to seize me

Revelation 19:20 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἐπιάσθη τὸ θηρίον
NAS: And the beast was seized, and with him the false prophet
KJV: And the beast was taken, and with
INT: And was taken the beast

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page