πήραν
Englishman's Concordance
πήραν (pēran) — 5 Occurrences

Matthew 10:10 N-AFS
GRK: μὴ πήραν εἰς ὁδὸν
NAS: or a bag for [your] journey, or
KJV: Nor scrip for [your] journey,
INT: nor provision-bag for [the] way

Mark 6:8 N-AFS
GRK: ἄρτον μὴ πήραν μὴ εἰς
NAS: bread, no bag, no money
KJV: only; no scrip, no bread,
INT: bread nor bag nor in

Luke 9:3 N-AFS
GRK: ῥάβδον μήτε πήραν μήτε ἄρτον
NAS: a staff, nor a bag, nor bread,
KJV: staves, nor scrip, neither bread,
INT: clubs nor bag nor bread

Luke 10:4 N-AFS
GRK: βαλλάντιον μὴ πήραν μὴ ὑποδήματα
NAS: money belt, no bag, no shoes;
KJV: purse, nor scrip, nor shoes:
INT: purse nor bag nor sandals

Luke 22:36 N-AFS
GRK: ὁμοίως καὶ πήραν καὶ ὁ
NAS: also a bag, and whoever
KJV: likewise [his] scrip: and
INT: likewise also bag and he who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page