πηλὸν
Englishman's Concordance
πηλὸν (pēlon) — 5 Occurrences

John 9:6 N-AMS
GRK: καὶ ἐποίησεν πηλὸν ἐκ τοῦ
NAS: and made clay of the spittle,
KJV: and made clay of the spittle,
INT: and made clay of the

John 9:6 N-AMS
GRK: αὐτοῦ τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς
NAS: and applied the clay to his eyes,
KJV: of the blind man with the clay,
INT: to him the clay to the

John 9:11 N-AMS
GRK: λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησεν καὶ
NAS: Jesus made clay, and anointed my eyes,
KJV: Jesus made clay, and anointed
INT: called Jesus clay made and

John 9:14 N-AMS
GRK: ἡμέρᾳ τὸν πηλὸν ἐποίησεν ὁ
NAS: made the clay and opened
KJV: Jesus made the clay, and opened
INT: day the clay made

John 9:15 N-AMS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Πηλὸν ἐπέθηκέν μου
NAS: to them, He applied clay to my eyes,
KJV: unto them, He put clay upon mine
INT: he said to them Clay he put of me

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page