John 9:11
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
611 [e]Ἀπεκρίθη
apekrithē
AnsweredV-AIP-3S
1565 [e]ἐκεῖνος
ekeinos
He,DPro-NMS
3588 [e]
HO
TheArt-NMS
444 [e]ἄνθρωπος
anthrōpos
manN-NMS
3588 [e]
ho
- Art-NMS
3004 [e]λεγόμενος
legomenos
calledV-PPM/P-NMS
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
JesusN-NMS
4081 [e]πηλὸν
pēlon
clayN-AMS
4160 [e]ἐποίησεν
epoiēsen
made,V-AIA-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2025 [e]ἐπέχρισέν
epechrisen
anointedV-AIA-3S
1473 [e]μου
mou
of mePPro-G1S
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
3788 [e]ὀφθαλμοὺς
ophthalmous
eyes,N-AMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3004 [e]εἶπέν
eipen
He saidV-AIA-3S
1473 [e]μοι
moi
to mePPro-D1S
3754 [e]ὅτι
hoti
- ,Conj
5217 [e]Ὕπαγε
Hypage
GoV-PMA-2S
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
4611 [e]Σιλωὰμ
Silōam
SiloamN-AMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3538 [e]νίψαι·
nipsai
wash.V-AMM-2S
565 [e]ἀπελθὼν
apelthōn
Having goneV-APA-NMS
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3538 [e]νιψάμενος
nipsamenos
having washed,V-APM-NMS
308 [e]ἀνέβλεψα.
aneblepsa
I received sight.V-AIA-1S





















Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:11 Greek NT: Nestle 1904
ἀπεκρίθη ἐκεῖνος Ὁ ἄνθρωπος ὁ λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησεν καὶ ἐπέχρισέν μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέν μοι ὅτι Ὕπαγε εἰς τὸν Σιλωὰμ καὶ νίψαι· ἀπελθὼν οὖν καὶ νιψάμενος ἀνέβλεψα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:11 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀπεκρίθη ἐκεῖνος Ὁ ἄνθρωπος ὁ λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησεν καὶ ἐπέχρισέν μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέν μοι ὅτι Ὕπαγε εἰς τὸν Σιλωὰμ καὶ νίψαι· ἀπελθὼν οὖν καὶ νιψάμενος ἀνέβλεψα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:11 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀπεκρίθη ἐκεῖνος Ὁ ἄνθρωπος ὁ λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησεν καὶ ἐπέχρισέν μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέν μοι ὅτι Ὕπαγε εἰς τὸν Σιλωὰμ καὶ νίψαι· ἀπελθὼν οὖν καὶ νιψάμενος ἀνέβλεψα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:11 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἴπεν, Ἄνθρωπος λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησεν, καὶ ἐπέχρισέν μου τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ εἴπέν μοι, Ὕπαγε εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ, καὶ νίψαι. Ἀπελθὼν δὲ καὶ νιψάμενος, ἀνέβλεψα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:11 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπεν· Ἄνθρωπος λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησε καὶ ἐπέχρισέ μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέ μοι· ὕπαγε εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωὰμ καὶ νίψαι· ἀπελθὼν δὲ καὶ νιψάμενος ἀνέβλεψα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:11 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀπεκρίθη ἐκεῖνος· ὁ ἄνθρωπος ὁ λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησεν καὶ ἐπέχρισέν μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέν μοι ὅτι ὕπαγε εἰς τὸν Σιλωὰμ καὶ νίψαι· ἀπελθὼν οὖν καὶ νιψάμενος ἀνέβλεψα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:11 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπεν, Ἄνθρωπος λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησε, καὶ ἐπέχρισέ μου τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ εἶπέ μοι, Ὕπαγε εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ, καὶ νίψαι. ἀπελθὼν δὲ καὶ νιψάμενος, ἀνέβλεψα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:11 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπέν ἄνθρωπος λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησεν καὶ ἐπέχρισέν μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπεν, μοι Ὕπαγε εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωὰμ καὶ νίψαι· ἀπελθὼν δὲ καὶ νιψάμενος ἀνέβλεψα

John 9:11 Hebrew Bible
ויען ויאמר איש אשר נקרא שמו ישוע עשה טיט וימרח על עיני ויאמר אלי לך ורחץ בברכת השלח ואלך וארחץ ותארנה עיני׃

John 9:11 Aramaic NT: Peshitta
ܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܓܒܪܐ ܕܫܡܗ ܝܫܘܥ ܥܒܕ ܛܝܢܐ ܘܛܫ ܠܝ ܥܠ ܥܝܢܝ ܘܐܡܪ ܠܝ ܙܠ ܐܫܝܓ ܒܡܝܐ ܕܫܝܠܘܚܐ ܘܐܙܠܬ ܐܫܝܓܬ ܘܐܬܚܙܝ ܠܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
He answered, "The man who is called Jesus made clay, and anointed my eyes, and said to me, 'Go to Siloam and wash'; so I went away and washed, and I received sight."

King James Bible
He answered and said, A man that is called Jesus made clay, and anointed mine eyes, and said unto me, Go to the pool of Siloam, and wash: and I went and washed, and I received sight.

Holman Christian Standard Bible
He answered, "The man called Jesus made mud, spread it on my eyes, and told me, Go to Siloam and wash.' So when I went and washed I received my sight.""
Treasury of Scripture Knowledge

A man.

John 9:6,7,27 When he had thus spoken, he spat on the ground, and made clay of …

Jeremiah 36:17 And they asked Baruch, saying, Tell us now, How did you write all …

Links
John 9:11John 9:11 NIVJohn 9:11 NLTJohn 9:11 ESVJohn 9:11 NASBJohn 9:11 KJVJohn 9:11 Bible AppsJohn 9:11 Biblia ParalelaJohn 9:11 Chinese BibleJohn 9:11 French BibleJohn 9:11 German BibleBible Hub
John 9:10
Top of Page
Top of Page