308. ἀναβλέπω (anablepó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 308. ἀναβλέπω (anablepó) — 25 Occurrences

Matthew 11:5 V-PIA-3P
GRK: τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν καὶ χωλοὶ
NAS: [the] BLIND RECEIVE SIGHT and [the] lame
KJV: The blind receive their sight, and
INT: blind receive sight and lame

Matthew 14:19 V-APA-NMS
GRK: δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς τὸν
NAS: fish, and looking up toward
KJV: fishes, and looking up to
INT: two fish having looked up to

Matthew 20:34 V-AIA-3P
GRK: καὶ εὐθέως ἀνέβλεψαν καὶ ἠκολούθησαν
NAS: and immediately they regained their sight and followed
KJV: eyes received sight, and
INT: and immediately they received sight and they followed

Mark 6:41 V-APA-NMS
GRK: δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς τὸν
NAS: fish, and looking up toward
KJV: fishes, he looked up to
INT: two fish having looked up to the

Mark 7:34 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἀναβλέψας εἰς τὸν
NAS: and looking up to heaven
KJV: And looking up to heaven,
INT: and having looked up to

Mark 8:24 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἀναβλέψας ἔλεγεν Βλέπω
NAS: And he looked up and said, I see
KJV: And he looked up, and said,
INT: And having looked up he said I see

Mark 10:51 V-ASA-1S
GRK: ραββουνι ἵνα ἀναβλέψω
NAS: to Him, Rabboni, [I want] to regain my sight!
KJV: Lord, that I might receive my sight.
INT: Rabboni that I might receive sight

Mark 10:52 V-AIA-3S
GRK: καὶ εὐθὺς ἀνέβλεψεν καὶ ἠκολούθει
NAS: Immediately he regained his sight and [began] following
KJV: immediately he received his sight, and
INT: And immediately he received sight and followed

Mark 16:4 V-APA-NFP
GRK: καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι
NAS: Looking up, they saw that the stone
KJV: And when they looked, they saw that
INT: And having looked up they see that

Luke 7:22 V-PIA-3P
GRK: ἠκούσατε τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν χωλοὶ περιπατοῦσιν
NAS: [the] BLIND RECEIVE SIGHT, [the] lame
KJV: how that the blind see, the lame walk,
INT: heard blind receive sight lame walk

Luke 9:16 V-APA-NMS
GRK: δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς τὸν
NAS: fish, and looking up to heaven,
KJV: fishes, and looking up to
INT: two fish having looked up to the

Luke 18:41 V-ASA-1S
GRK: Κύριε ἵνα ἀναβλέψω
NAS: Lord, [I want] to regain my sight!
KJV: Lord, that I may receive my sight.
INT: Lord that I might receive sight

Luke 18:42 V-AMA-2S
GRK: εἶπεν αὐτῷ Ἀνάβλεψον ἡ πίστις
NAS: said to him, Receive your sight; your faith
KJV: unto him, Receive thy sight: thy
INT: said to him Receive sight the faith

Luke 18:43 V-AIA-3S
GRK: καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψεν καὶ ἠκολούθει
NAS: Immediately he regained his sight and [began] following
KJV: immediately he received his sight, and
INT: And immediately he received sight and followed

Luke 19:5 V-APA-NMS
GRK: τὸν τόπον ἀναβλέψας ὁ Ἰησοῦς
NAS: to the place, He looked up and said
KJV: the place, he looked up, and saw
INT: the place having looked up Jesus

Luke 21:1 V-APA-NMS
GRK: Ἀναβλέψας δὲ εἶδεν
NAS: And He looked up and saw the rich
KJV: And he looked up, and saw the rich men
INT: having looked up moreover he saw

John 9:11 V-AIA-1S
GRK: καὶ νιψάμενος ἀνέβλεψα
NAS: and washed, and I received sight.
KJV: and washed, and I received sight.
INT: and having washed I received sight

John 9:15 V-AIA-3S
GRK: Φαρισαῖοι πῶς ἀνέβλεψεν ὁ δὲ
NAS: how he received his sight. And he said
KJV: how he had received his sight.
INT: Pharisees how he received sight moreover

John 9:18 V-AIA-3S
GRK: τυφλὸς καὶ ἀνέβλεψεν ἕως ὅτου
NAS: blind and had received sight,
KJV: and received his sight, until
INT: blind and received sight until when

John 9:18 V-APA-GMS
GRK: αὐτοῦ τοῦ ἀναβλέψαντος
NAS: and had received sight, until
KJV: of him that had received his sight.
INT: of him having received sight

Acts 9:12 V-ASA-3S
GRK: χεῖρας ὅπως ἀναβλέψῃ
NAS: on him, so that he might regain his sight.
KJV: him, that he might receive his sight.
INT: hands so that he should receive sight

Acts 9:17 V-ASA-2S
GRK: ἤρχου ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῇς
NAS: me so that you may regain your sight and be filled
KJV: that thou mightest receive thy sight, and
INT: you came that you might receive sight and be filled

Acts 9:18 V-AIA-3S
GRK: ὡς λεπίδες ἀνέβλεψέν τε καὶ
NAS: scales, and he regained his sight, and he got
KJV: it had been scales: and he received sight forthwith,
INT: as it were scales he saw again also and

Acts 22:13 V-AMA-2S
GRK: Σαοὺλ ἀδελφέ ἀνάβλεψον κἀγὼ αὐτῇ
NAS: Saul, receive your sight!'
KJV: Saul, receive thy sight. And
INT: Saul brother look up And I same

Acts 22:13 V-AIA-1S
GRK: τῇ ὥρᾳ ἀνέβλεψα εἰς αὐτόν
NAS: receive your sight!' And at that very
KJV: hour I looked up upon him.
INT: the hour looked up on him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page