John 9:27
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
611 [e]Ἀπεκρίθη
apekrithē
He answeredV-AIP-3S
846 [e]αὐτοῖς
autois
them,PPro-DM3P
3004 [e]Εἶπον
Eipon
I toldV-AIA-1S
4771 [e]ὑμῖν
hymin
youPPro-D2P
2235 [e]ἤδη
ēdē
already,Adv
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
191 [e]ἠκούσατε·
ēkousate
you did listen.V-AIA-2P
5101 [e]τί
ti
WhyIPro-ANS
3825 [e]πάλιν
palin
againAdv
2309 [e]θέλετε
thelete
do you wishV-PIA-2P
191 [e]ἀκούειν;
akouein
to hear?V-PNA
3361 [e]μὴ
NotAdv
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
4771 [e]ὑμεῖς
hymeis
youPPro-N2P
2309 [e]θέλετε
thelete
do wishV-PIA-2P
846 [e]αὐτοῦ
autou
HisPPro-GM3S
3101 [e]μαθηταὶ
mathētai
disciplesN-NMP
1096 [e]γενέσθαι;
genesthai
to become?V-ANM

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:27 Greek NT: Nestle 1904
ἀπεκρίθη αὐτοῖς Εἶπον ὑμῖν ἤδη καὶ οὐκ ἠκούσατε· τί πάλιν θέλετε ἀκούειν; μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:27 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀπεκρίθη αὐτοῖς Εἶπον ὑμῖν ἤδη καὶ οὐκ ἠκούσατε· τί πάλιν θέλετε ἀκούειν; μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:27 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀπεκρίθη αὐτοῖς Εἶπον ὑμῖν ἤδη καὶ οὐκ ἠκούσατε· τί πάλιν θέλετε ἀκούειν; μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:27 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀπεκρίθη αὐτοῖς, Εἴπον ὑμῖν ἤδη, καὶ οὐκ ἠκούσατε. Tί πάλιν θέλετε ἀκούειν; Μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:27 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀπεκρίθη αὐτοῖς· Εἶπον ὑμῖν ἤδη, καὶ οὐκ ἠκούσατε· τί πάλιν θέλετε ἀκούειν; μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:27 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀπεκρίθη αὐτοῖς· εἶπον ὑμῖν ἤδη καὶ οὐκ ἠκούσατε· τί πάλιν θέλετε ἀκούειν; μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:27 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀπεκρίθη αὐτοῖς, Εἶπον ὑμῖν ἤδη, καὶ οὐκ ἠκούσατε, τί πάλιν θέλετε ἀκούειν; μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:27 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀπεκρίθη αὐτοῖς Εἶπον ὑμῖν ἤδη καὶ οὐκ ἠκούσατε· τί πάλιν θέλετε ἀκούειν μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι

John 9:27 Hebrew Bible
ויען אתם כבר אמרתי לכם הלא שמעתם ומה לכם לשמע שנית התאבו גם אתם להיות תלמידיו׃

John 9:27 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܘܠܐ ܫܡܥܬܘܢ ܡܢܐ ܬܘܒ ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܫܡܥ ܠܡܐ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܬܠܡܝܕܐ ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܗܘܐ ܠܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
He answered them, "I told you already and you did not listen; why do you want to hear it again? You do not want to become His disciples too, do you?"

King James Bible
He answered them, I have told you already, and ye did not hear: wherefore would ye hear it again? will ye also be his disciples?

Holman Christian Standard Bible
I already told you," he said, "and you didn't listen. Why do you want to hear it again? You don't want to become His disciples too, do you?"
Treasury of Scripture Knowledge

I have.

John 9:10-15 Therefore said they to him, How were your eyes opened…

Luke 22:67 Are you the Christ? tell us. And he said to them, If I tell you, …

Links
John 9:27John 9:27 NIVJohn 9:27 NLTJohn 9:27 ESVJohn 9:27 NASBJohn 9:27 KJVJohn 9:27 Bible AppsJohn 9:27 Biblia ParalelaJohn 9:27 Chinese BibleJohn 9:27 French BibleJohn 9:27 German BibleBible Hub
John 9:26
Top of Page
Top of Page