θέλετε
Englishman's Concordance
θέλετε (thelete) — 18 Occurrences

Matthew 11:14 V-PIA-2P
GRK: καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι αὐτός
NAS: And if you are willing to accept
KJV: And if ye will receive [it], this
INT: And if you are willing to receive [it] he

Matthew 20:32 V-PIA-2P
GRK: εἶπεν Τί θέλετε ποιήσω ὑμῖν
NAS: What do you want Me to do
KJV: What will ye that I shall do
INT: said What do you desire I should do to you

Matthew 26:15 V-PIA-2P
GRK: εἶπεν Τί θέλετέ μοι δοῦναι
NAS: What are you willing to give
KJV: [unto them], What will ye give
INT: said What are you willing me to give

Matthew 27:17 V-PIA-2P
GRK: Πιλᾶτος Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν
NAS: to them, Whom do you want me to release
KJV: Whom will ye that I release
INT: Pilate Whom will you [that] I release to you

Matthew 27:21 V-PIA-2P
GRK: αὐτοῖς Τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν
NAS: of the two do you want me to release
KJV: the twain will ye that I release
INT: to them Which will you of the

Mark 10:36 V-PIA-2P
GRK: αὐτοῖς Τί θέλετε με ποιήσω
NAS: to them, What do you want Me to do
KJV: What would ye that I
INT: to them What do you desire me to do

Mark 15:9 V-PIA-2P
GRK: αὐτοῖς λέγων Θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν
NAS: them, saying, Do you want me to release
KJV: saying, Will ye that I release
INT: them saying Wish you I should release to you

Mark 15:12 V-PIA-2P
GRK: Τί οὖν θέλετε ποιήσω ὃν
INT: What then want you I should do to him

Luke 6:31 V-PIA-2P
GRK: καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν
NAS: the same way you want them to treat
KJV: And as ye would that men
INT: and as you desire that should do

John 5:40 V-PIA-2P
GRK: καὶ οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρός
KJV: And ye will not come
INT: and not you are willing to come to

John 6:67 V-PIA-2P
GRK: καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν
NAS: to the twelve, You do not want to go away
KJV: unto the twelve, Will ye also
INT: Also you are wishing to go away

John 8:44 V-PIA-2P
GRK: πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν ἐκεῖνος
NAS: the devil, and you want to do
KJV: of your father ye will do. He
INT: father of you you desire to do He

John 9:27 V-PIA-2P
GRK: τί πάλιν θέλετε ἀκούειν μὴ
NAS: why do you want to hear
KJV: wherefore would ye hear
INT: why again do you wish to hear not

John 9:27 V-PIA-2P
GRK: καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ
NAS: [it] again? You do not want to become
INT: also you do wish his disciples

1 Corinthians 4:21 V-PIA-2P
GRK: τί θέλετε ἐν ῥάβδῳ
NAS: What do you desire? Shall I come
KJV: What will ye? shall I come unto
INT: What desire you with a rod

1 Corinthians 10:27 V-PIA-2P
GRK: ἀπίστων καὶ θέλετε πορεύεσθαι πᾶν
NAS: invites you and you want to go,
KJV: [to a feast], and ye be disposed to go;
INT: unbelieving and you wish to go all

2 Corinthians 12:20 V-PIA-2P
GRK: οἷον οὐ θέλετε μή πως
NAS: by you to be not what you wish; that perhaps
KJV: unto you such as ye would not: lest
INT: such as not you do wish lest perhaps

Galatians 4:9 V-PIA-2P
GRK: ἄνωθεν δουλεύειν θέλετε
NAS: to which you desire to be enslaved
KJV: whereunto ye desire again
INT: anew to be in bondage you desire

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page