θελόντων
Englishman's Concordance
θελόντων (thelontōn) — 3 Occurrences

Mark 12:38 V-PPA-GMP
GRK: γραμματέων τῶν θελόντων ἐν στολαῖς
NAS: of the scribes who like to walk around
KJV: the scribes, which love to go in
INT: scribes who like in robes

Luke 20:46 V-PPA-GMP
GRK: γραμματέων τῶν θελόντων περιπατεῖν ἐν
NAS: of the scribes, who like to walk around
KJV: the scribes, which desire to walk in
INT: scribes who like to walk in

2 Corinthians 11:12 V-PPA-GMP
GRK: ἀφορμὴν τῶν θελόντων ἀφορμήν ἵνα
NAS: from those who desire an opportunity
KJV: occasion from them which desire occasion;
INT: occasion of those wishing an occasion that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page