θέλων
Englishman's Concordance
θέλων (thelōn) — 13 Occurrences

Matthew 1:19 V-PPA-NMS
GRK: καὶ μὴ θέλων αὐτὴν δειγματίσαι
NAS: a righteous man and not wanting to disgrace
KJV: [man], and not willing to make her
INT: and not willing her to expose publicly

Matthew 14:5 V-PPA-NMS
GRK: καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι
NAS: Although Herod wanted to put him to death,
KJV: And when he would have put him
INT: And wishing him to kill

Luke 10:29 V-PPA-NMS
GRK: Ὁ δὲ θέλων δικαιῶσαι ἑαυτὸν
NAS: But wishing to justify himself,
KJV: But he, willing to justify himself,
INT: but desiring to justify himself

Luke 14:28 V-PPA-NMS
GRK: ἐξ ὑμῶν θέλων πύργον οἰκοδομῆσαι
NAS: For which one of you, when he wants to build
KJV: of you, intending to build a tower,
INT: of you desiring a tower to build

Luke 23:8 V-PPA-NMS
GRK: ἱκανῶν χρόνων θέλων ἰδεῖν αὐτὸν
NAS: for he had wanted to see
KJV: for he was desirous to see him
INT: a long time wishing to see him

Luke 23:20 V-PPA-NMS
GRK: προσεφώνησεν αὐτοῖς θέλων ἀπολῦσαι τὸν
NAS: Pilate, wanting to release Jesus,
KJV: therefore, willing to release
INT: called to them wishing to release

Acts 24:27 V-PPA-NMS
GRK: Πόρκιον Φῆστον θέλων τε χάριτα
NAS: Festus, and wishing to do
KJV: and Felix, willing to shew the Jews
INT: Porcius Festus wishing moreover favors

Acts 25:9 V-PPA-NMS
GRK: Φῆστος δὲ θέλων τοῖς Ἰουδαίοις
NAS: But Festus, wishing to do the Jews
KJV: But Festus, willing to do the Jews
INT: Festus moreover wishing with the Jews

Romans 9:22 V-PPA-NMS
GRK: εἰ δὲ θέλων ὁ θεὸς
NAS: God, although willing to demonstrate
KJV: God, willing to shew
INT: if moreover desiring God

Colossians 2:18 V-PPA-NMS
GRK: ὑμᾶς καταβραβευέτω θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ
NAS: keep defrauding you of your prize by delighting in self-abasement
KJV: in a voluntary humility
INT: you let defraud of the prize doing [his] will in humility

Hebrews 12:17 V-PPA-NMS
GRK: καὶ μετέπειτα θέλων κληρονομῆσαι τὴν
NAS: afterwards, when he desired to inherit
KJV: that afterward, when he would have inherited
INT: also afterward wishing to inherit the

1 Peter 3:10 V-PPA-NMS
GRK: ὁ γὰρ θέλων ζωὴν ἀγαπᾷν
NAS: For, THE ONE WHO DESIRES LIFE,
KJV: For he that will love life,
INT: one indeed desires life to love

Revelation 22:17 V-PPA-NMS
GRK: ἐρχέσθω ὁ θέλων λαβέτω ὕδωρ
NAS: come; let the one who wishes take
KJV: And whosoever will, let him take
INT: let him come he that wills let him take water

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page