Θέλεις
Englishman's Concordance
Θέλεις (Theleis) — 18 Occurrences

Matthew 13:28 V-PIA-2S
GRK: αὐτῷ λέγουσιν Θέλεις οὖν ἀπελθόντες
NAS: said to him, 'Do you want us, then,
KJV: unto him, Wilt thou then
INT: to him said do you want then [that] having gone forth

Matthew 15:28 V-PIA-2S
GRK: σοι ὡς θέλεις καὶ ἰάθη
NAS: it shall be done for you as you wish. And her daughter
KJV: unto thee even as thou wilt. And her
INT: to you as you desire And was healed

Matthew 17:4 V-PIA-2S
GRK: εἶναι εἰ θέλεις ποιήσω ὧδε
NAS: if You wish, I will make
KJV: here: if thou wilt, let us make here
INT: to be If you wish let us make here

Matthew 19:17 V-PIA-2S
GRK: εἰ δὲ θέλεις εἰς τὴν
NAS: but if you wish to enter
KJV: but if thou wilt enter into
INT: if moreover you desire into

Matthew 19:21 V-PIA-2S
GRK: Ἰησοῦς Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι
NAS: to him, If you wish to be complete,
KJV: unto him, If thou wilt be perfect,
INT: Jesus If you desire perfect to be

Matthew 20:21 V-PIA-2S
GRK: αὐτῇ Τί θέλεις λέγει αὐτῷ
NAS: to her, What do you wish? She said to Him, Command
KJV: What wilt thou? She saith
INT: to her What do you desire She says to him

Matthew 26:17 V-PIA-2S
GRK: λέγοντες Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι
NAS: Where do You want us to prepare
KJV: Where wilt thou that we prepare
INT: saying Where wish you [that] we should prepare for you

Mark 10:51 V-PIA-2S
GRK: Τί σοι θέλεις ποιήσω ὁ
NAS: What do you want Me to do
KJV: What wilt thou that I should do
INT: What to you do you desire I should do

Mark 14:12 V-PIA-2S
GRK: αὐτοῦ Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν
NAS: to Him, Where do You want us to go
KJV: Where wilt thou that we go
INT: of him Where desire you [that] having gone we should prepare

Luke 9:54 V-PIA-2S
GRK: εἶπαν Κύριε θέλεις εἴπωμεν πῦρ
NAS: Lord, do You want us to command
KJV: Lord, wilt thou that we command
INT: said Lord will you [that] we should call fire

Luke 18:41 V-PIA-2S
GRK: Τί σοι θέλεις ποιήσω ὁ
NAS: What do you want Me to do
KJV: What wilt thou that I shall do
INT: What to you desire you I shall do

Luke 22:9 V-PIA-2S
GRK: αὐτῷ Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμεν
NAS: to Him, Where do You want us to prepare
KJV: Where wilt thou that we prepare?
INT: to him Where will you we should prepare

John 5:6 V-PIA-2S
GRK: λέγει αὐτῷ Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι
NAS: [in that condition], He said to him, Do you wish to get
KJV: unto him, Wilt thou be made
INT: says to him Desire you well to become

John 21:18 V-PIA-2S
GRK: ὅπου οὐ θέλεις
NAS: you where you do not wish to [go].
KJV: [thee] whither thou wouldest not.
INT: where not you do desire

Acts 7:28 V-PIA-2S
GRK: με σὺ θέλεις ὃν τρόπον
NAS: YOU DO NOT MEAN TO KILL
INT: me you wish as way

Acts 25:9 V-PIA-2S
GRK: Παύλῳ εἶπεν Θέλεις εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: and said, Are you willing to go
KJV: Paul, and said, Wilt thou go up to
INT: Paul said Are you willing to Jeruslaem

Romans 13:3 V-PIA-2S
GRK: τῷ κακῷ θέλεις δὲ μὴ
NAS: but for evil. Do you want to have
KJV: but to the evil. Wilt thou then not
INT: to evil Do you desire moreover not

James 2:20 V-PIA-2S
GRK: θέλεις δὲ γνῶναι
NAS: But are you willing to recognize,
KJV: But wilt thou know, O
INT: Want you moreover to know

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page