1 Corinthians 10:33
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2531 [e]καθὼς
kathōs
asAdv
2504 [e]κἀγὼ
kagō
I alsoPPro-N1S
3956 [e]πάντα
panta
allAdj-ANP
3956 [e]πᾶσιν
pasin
in all thingsAdj-DMP
700 [e]ἀρέσκω,
areskō
please,V-PIA-1S
3361 [e]μὴ
notAdv
2212 [e]ζητῶν
zētōn
seekingV-PPA-NMS
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
1683 [e]ἐμαυτοῦ
emautou
of myselfPPro-GM1S
4851 [e]σύμφορον
symphoron
profit,Adj-ANS
235 [e]ἀλλὰ
alla
butConj
3588 [e]τὸ
to
thatArt-ANS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
4183 [e]πολλῶν,
pollōn
many,Adj-GMP
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
4982 [e]σωθῶσιν.
sōthōsin
they may be saved.V-ASP-3P

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 10:33 Greek NT: Nestle 1904
καθὼς κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω, μὴ ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ σύμφορον ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶν, ἵνα σωθῶσιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 10:33 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καθὼς κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω, μὴ ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ σύμφορον ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶν, ἵνα σωθῶσιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 10:33 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καθὼς κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω, μὴ ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ σύμφορον ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶν, ἵνα σωθῶσιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 10:33 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καθὼς κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω, μὴ ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ συμφέρον, ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶν, ἵνα σωθῶσιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 10:33 Greek NT: Greek Orthodox Church
καθὼς κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω, μὴ ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ συμφέρον, ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶν, ἵνα σωθῶσι.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 10:33 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καθὼς κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω, μὴ ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ σύμφορον ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶν, ἵνα σωθῶσιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 10:33 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καθὼς κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω, μὴ ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ σύμφερον, ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶν, ἵνα σωθῶσι.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 10:33 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καθὼς κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω μὴ ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ σύμφερον, ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶν ἵνα σωθῶσιν


1 Corinthians 10:33 Hebrew Bible
כאשר גם אנכי מבקש להיות רצוי לכל בכל ולא אבקש תועלת עצמי כי אם של הרבים למען יושעו׃

1 Corinthians 10:33 Aramaic NT: Peshitta
ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܐ ܒܟܠ ܡܕܡ ܠܟܠܢܫ ܫܦܪ ܐܢܐ ܘܠܐ ܒܥܐ ܐܢܐ ܡܕܡ ܕܠܝ ܦܩܚ ܐܠܐ ܡܕܡ ܕܠܤܓܝܐܐ ܦܩܚ ܕܢܚܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
just as I also please all men in all things, not seeking my own profit but the profit of the many, so that they may be saved.

King James Bible
Even as I please all men in all things, not seeking mine own profit, but the profit of many, that they may be saved.

Holman Christian Standard Bible
just as I also try to please all people in all things, not seeking my own profit, but the profit of many, so that they may be saved.
Treasury of Scripture Knowledge

1 Corinthians 10:24 Let no man seek his own, but every man another's wealth.

See on ch.

1 Corinthians 9:19-23 For though I be free from all men, yet have I made myself servant …

Romans 15:2,3 Let every one of us please his neighbor for his good to edification…

2 Corinthians 11:28,29 Beside those things that are without, that which comes on me daily, …

2 Corinthians 12:19 Again, think you that we excuse ourselves to you? we speak before …

Links
1 Corinthians 10:331 Corinthians 10:33 NIV1 Corinthians 10:33 NLT1 Corinthians 10:33 ESV1 Corinthians 10:33 NASB1 Corinthians 10:33 KJV1 Corinthians 10:33 Bible Apps1 Corinthians 10:33 Biblia Paralela1 Corinthians 10:33 Chinese Bible1 Corinthians 10:33 French Bible1 Corinthians 10:33 German BibleBible Hub
1 Corinthians 10:32
Top of Page
Top of Page