700. ἀρέσκω (areskó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 700. ἀρέσκω (areskó) — 17 Occurrences

Matthew 14:6 V-AIA-3S
GRK: μέσῳ καὶ ἤρεσεν τῷ Ἡρῴδῃ
NAS: before [them] and pleased Herod,
KJV: before them, and pleased Herod.
INT: midst and pleased Herod

Mark 6:22 V-AIA-3S
GRK: καὶ ὀρχησαμένης ἤρεσεν τῷ Ἡρῴδῃ
NAS: in and danced, she pleased Herod
KJV: danced, and pleased Herod and
INT: and having danced pleased Herod

Acts 6:5 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος
NAS: The statement found approval with the whole
KJV: the saying pleased the whole
INT: And was pleasing the saying

Romans 8:8 V-ANA
GRK: ὄντες θεῷ ἀρέσαι οὐ δύνανται
NAS: cannot please God.
KJV: the flesh cannot please God.
INT: are God to please not are able

Romans 15:1 V-PNA
GRK: μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν
NAS: without strength and not [just] please ourselves.
KJV: and not to please ourselves.
INT: not ourselves to please

Romans 15:2 V-PMA-3S
GRK: τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ
NAS: Each of us is to please his neighbor
KJV: of us please [his] neighbour
INT: the neighbor let please unto the

Romans 15:3 V-AIA-3S
GRK: οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν ἀλλὰ καθὼς
NAS: Christ did not please Himself;
KJV: even Christ pleased not himself;
INT: not himself pleased but as

1 Corinthians 7:32 V-ASA-3S
GRK: κυρίου πῶς ἀρέσῃ τῷ κυρίῳ
NAS: how he may please the Lord;
KJV: the Lord, how he may please the Lord:
INT: Lord how he shall please the Lord

1 Corinthians 7:33 V-ASA-3S
GRK: κόσμου πῶς ἀρέσῃ τῇ γυναικί
NAS: how he may please his wife,
KJV: how he may please [his] wife.
INT: world how he shall please the wife

1 Corinthians 7:34 V-ASA-3S
GRK: κόσμου πῶς ἀρέσῃ τῷ ἀνδρί
NAS: how she may please her husband.
KJV: how she may please [her] husband.
INT: world how she shall please the husband

1 Corinthians 10:33 V-PIA-1S
GRK: πάντα πᾶσιν ἀρέσκω μὴ ζητῶν
NAS: as I also please all
KJV: Even as I please all [men] in all
INT: all in all things please not seeking

Galatians 1:10 V-PNA
GRK: ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν εἰ ἔτι
NAS: Or am I striving to please men? If
KJV: or do I seek to please men? for
INT: do I seek men to please For if yet

Galatians 1:10 V-IIA-1S
GRK: ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον Χριστοῦ δοῦλος
NAS: I were still trying to please men,
KJV: I yet pleased men, I should
INT: yet men I were pleasing Christ's servant

1 Thessalonians 2:4 V-PPA-NMP
GRK: ὡς ἀνθρώποις ἀρέσκοντες ἀλλὰ θεῷ
NAS: we speak, not as pleasing men,
KJV: not as pleasing men, but
INT: as men pleasing but God

1 Thessalonians 2:15 V-PPA-GMP
GRK: θεῷ μὴ ἀρεσκόντων καὶ πᾶσιν
NAS: and drove us out. They are not pleasing to God,
KJV: us; and they please not God,
INT: God not do please and all

1 Thessalonians 4:1 V-PNA
GRK: περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν θεῷ καθὼς
NAS: you ought to walk and please God (just
KJV: to walk and to please God, [so]
INT: to walk and to please God just as

2 Timothy 2:4 V-ASA-3S
GRK: τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ
NAS: so that he may please the one who enlisted him as a soldier.
KJV: that he may please him who hath chosen him to be a soldier.
INT: the [one] having enlisted him he might please

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page