ἀρέσκειν
Englishman's Concordance
ἀρέσκειν (areskein) — 3 Occurrences

Romans 15:1 V-PNA
GRK: μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν
NAS: without strength and not [just] please ourselves.
KJV: and not to please ourselves.
INT: not ourselves to please

Galatians 1:10 V-PNA
GRK: ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν εἰ ἔτι
NAS: Or am I striving to please men? If
KJV: or do I seek to please men? for
INT: do I seek men to please For if yet

1 Thessalonians 4:1 V-PNA
GRK: περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν θεῷ καθὼς
NAS: you ought to walk and please God (just
KJV: to walk and to please God, [so]
INT: to walk and to please God just as

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page