4851. συμφέρω (sumphero)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4851. συμφέρω (sumphero) — 17 Occurrences

Matthew 5:29 V-PIA-3S
GRK: ἀπὸ σοῦ συμφέρει γάρ σοι
NAS: it out and throw it from you; for it is better for you to lose
KJV: for it is profitable for thee
INT: from you it is better indeed for you

Matthew 5:30 V-PIA-3S
GRK: ἀπὸ σοῦ συμφέρει γάρ σοι
NAS: and throw it from you; for it is better for you to lose one
KJV: for it is profitable for thee
INT: from you it is better indeed for you

Matthew 18:6 V-PIA-3S
GRK: εἰς ἐμέ συμφέρει αὐτῷ ἵνα
NAS: in Me to stumble, it would be better for him to have a heavy
KJV: in me, it were better for him that
INT: in me it is better for him that

Matthew 19:10 V-PIA-3S
GRK: γυναικός οὐ συμφέρει γαμῆσαι
NAS: is like this, it is better not to marry.
KJV: it is not good to marry.
INT: wife not it is better to marry

John 11:50 V-PIA-3S
GRK: λογίζεσθε ὅτι συμφέρει ὑμῖν ἵνα
NAS: do you take into account that it is expedient for you that one
KJV: that it is expedient for us,
INT: consider you that it is profitable for us that

John 16:7 V-PIA-3S
GRK: λέγω ὑμῖν συμφέρει ὑμῖν ἵνα
NAS: you the truth, it is to your advantage that I go
KJV: the truth; It is expedient for you
INT: say to you It is profitable for you that

John 18:14 V-PIA-3S
GRK: Ἰουδαίοις ὅτι συμφέρει ἕνα ἄνθρωπον
NAS: the Jews that it was expedient for one
KJV: that it was expedient that one
INT: Jews that it is profitable for one man

Acts 19:19 V-APA-NMP
GRK: περίεργα πραξάντων συνενέγκαντες τὰς βίβλους
NAS: magic brought their books
KJV: their books together, and burned them
INT: magic arts had practiced having brought the books

Acts 20:20 V-PPA-GNP
GRK: ὑπεστειλάμην τῶν συμφερόντων τοῦ μὴ
NAS: to you anything that was profitable, and teaching
KJV: nothing that was profitable [unto you], but
INT: I kept back of what is profitable of the not

1 Corinthians 6:12 V-PIA-3S
GRK: οὐ πάντα συμφέρει πάντα μοι
NAS: for me, but not all things are profitable. All things
KJV: not expedient: all things
INT: not all things do profit all things to me

1 Corinthians 7:35 Adj-ANS
GRK: ὑμῶν αὐτῶν σύμφορον λέγω οὐχ
NAS: for your own benefit; not to put
KJV: your own profit; not that
INT: of you yourselves benefit I say not

1 Corinthians 10:23 V-PIA-3S
GRK: οὐ πάντα συμφέρει πάντα ἔξεστιν
NAS: things are profitable. All things
KJV: not expedient: all things
INT: not all things are profitable All things are lawful

1 Corinthians 10:33 Adj-ANS
GRK: τὸ ἐμαυτοῦ σύμφορον ἀλλὰ τὸ
NAS: my own profit but the [profit] of the many,
KJV: mine own profit, but
INT: the of myself profit but that

1 Corinthians 12:7 V-PPA-ANS
GRK: πρὸς τὸ συμφέρον
NAS: of the Spirit for the common good.
KJV: to every man to profit withal.
INT: for the common good

2 Corinthians 8:10 V-PIA-3S
GRK: γὰρ ὑμῖν συμφέρει οἵτινες οὐ
NAS: in this matter, for this is to your advantage, who
KJV: for this is expedient for you, who
INT: indeed for you is profitable who not

2 Corinthians 12:1 V-PPA-ANS
GRK: δεῖ οὐ συμφέρον μέν ἐλεύσομαι
NAS: though it is not profitable; but I will go
KJV: It is not expedient for me doubtless
INT: indeed not is profitable to me I will come

Hebrews 12:10 V-PPA-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ συμφέρον εἰς τὸ
NAS: as seemed best to them, but He [disciplines us] for [our] good, so
KJV: he for [our] profit, that
INT: for profit for [us]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page