1684. ἐμβαίνω (embainó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1684. ἐμβαίνω (embainó) — 17 Occurrences

Matthew 8:23 V-APA-DMS
GRK: Καὶ ἐμβάντι αὐτῷ εἰς
NAS: When He got into the boat,
KJV: And when he was entered into a ship,
INT: And having entered he into

Matthew 9:1 V-APA-NMS
GRK: Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον
NAS: Getting into a boat,
KJV: And he entered into a ship,
INT: And having entered into boat

Matthew 13:2 V-APA-AMS
GRK: εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι καὶ
NAS: to Him, so He got into a boat
KJV: so that he went into a ship,
INT: into a boat having entered sat down and

Matthew 14:22 V-ANA
GRK: τοὺς μαθητὰς ἐμβῆναι εἰς τὸ
NAS: the disciples get into the boat
KJV: his disciples to get into a ship,
INT: the disciples to enter into the

Matthew 15:39 V-AIA-3S
GRK: τοὺς ὄχλους ἐνέβη εἰς τὸ
NAS: the crowds, Jesus got into the boat
KJV: the multitude, and took ship,
INT: the crowds he entered into the

Mark 4:1 V-APA-AMS
GRK: εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι ἐν
NAS: gathered to Him that He got into a boat
KJV: so that he entered into a ship,
INT: into the boat having entered sat in

Mark 5:18 V-PPA-GMS
GRK: Καὶ ἐμβαίνοντος αὐτοῦ εἰς
NAS: As He was getting into the boat,
KJV: And when he was come into the ship,
INT: And having entered he into

Mark 6:45 V-ANA
GRK: μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ
NAS: His disciples get into the boat
KJV: his disciples to get into the ship,
INT: disciples of him to enter into the

Mark 8:10 V-APA-NMS
GRK: Καὶ εὐθὺς ἐμβὰς εἰς τὸ
NAS: And immediately He entered the boat
KJV: And straightway he entered into a ship
INT: And immediately having entered into the

Mark 8:13 V-APA-NMS
GRK: αὐτοὺς πάλιν ἐμβὰς ἀπῆλθεν εἰς
NAS: them, He again embarked and went away
KJV: them, and entering into
INT: them again having embarked he went away into

Luke 5:3 V-APA-NMS
GRK: ἐμβὰς δὲ εἰς
NAS: And He got into one of the boats,
KJV: And he entered into one
INT: having entered moreover into

Luke 8:22 V-AIA-3S
GRK: καὶ αὐτὸς ἐνέβη εἰς πλοῖον
NAS: Jesus and His disciples got into a boat,
KJV: that he went into a ship
INT: also he entered into a boat

Luke 8:37 V-APA-NMS
GRK: αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς πλοῖον
NAS: fear; and He got into a boat
KJV: and he went up into the ship,
INT: he moreover having entered into the boat

John 5:4 V-APA
GRK: οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν
KJV: of the water stepped in was made
INT: therefore first entered after the

John 6:17 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἐμβάντες εἰς πλοῖον
NAS: and after getting into a boat,
KJV: And entered into a ship,
INT: and having entered into boat

John 6:24 V-AIA-3P
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ ἐνέβησαν αὐτοὶ εἰς
NAS: they themselves got into the small boats,
KJV: they also took shipping, and
INT: disciples of him they entered themselves into

John 21:3 V-AIA-3P
GRK: ἐξῆλθον καὶ ἐνέβησαν εἰς τὸ
NAS: with you. They went out and got into the boat;
INT: They went forth and went up into the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page