ἀρχῆς
Englishman's Concordance
ἀρχῆς (archēs) — 27 Occurrences

Matthew 19:4 N-GFS
GRK: κτίσας ἀπ' ἀρχῆς ἄρσεν καὶ
NAS: that He who created [them] from the beginning MADE
KJV: made [them] at the beginning made them
INT: having created [them] from [the] beginning male and

Matthew 19:8 N-GFS
GRK: ὑμῶν ἀπ' ἀρχῆς δὲ οὐ
NAS: your wives; but from the beginning it has not been
KJV: but from the beginning it was not
INT: of you from [the] beginning however not

Matthew 24:21 N-GFS
GRK: γέγονεν ἀπ' ἀρχῆς κόσμου ἕως
NAS: since the beginning of the world
KJV: since the beginning of the world
INT: has been from [the] beginning of [the] world until

Mark 10:6 N-GFS
GRK: ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως ἄρσεν
NAS: But from the beginning of creation,
KJV: from the beginning of the creation
INT: from however [the] beginning of creation male

Mark 13:19 N-GFS
GRK: τοιαύτη ἀπ' ἀρχῆς κτίσεως ἣν
NAS: since the beginning of the creation
KJV: from the beginning of the creation
INT: the like from [the] beginning of creation which

Luke 1:2 N-GFS
GRK: οἱ ἀπ' ἀρχῆς αὐτόπται καὶ
NAS: to us by those who from the beginning were eyewitnesses
KJV: from the beginning were
INT: they from [the] beginning eyewitnesses and

John 6:64 N-GFS
GRK: γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ Ἰησοῦς
NAS: knew from the beginning who
KJV: knew from the beginning who they were
INT: indeed from [the] beginning Jesus

John 8:44 N-GFS
GRK: ἦν ἀπ' ἀρχῆς καὶ ἐν
NAS: He was a murderer from the beginning, and does not stand
KJV: from the beginning, and
INT: was from [the] beginning and in

John 15:27 N-GFS
GRK: ὅτι ἀπ' ἀρχῆς μετ' ἐμοῦ
NAS: you have been with Me from the beginning.
KJV: me from the beginning.
INT: because from [the] beginning with me

John 16:4 N-GFS
GRK: ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον
NAS: I did not say to you at the beginning, because
KJV: at the beginning, because
INT: to you from [the] beginning not I said

Acts 26:4 N-GFS
GRK: τὴν ἀπ' ἀρχῆς γενομένην ἐν
NAS: from my youth up, which from the beginning was spent
KJV: was at the first among mine
INT: from [its] commencement having been among

Ephesians 1:21 N-GFS
GRK: ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας
NAS: all rule and authority
KJV: Far above all principality, and power,
INT: above every principality and authority

Colossians 2:10 N-GFS
GRK: κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας
NAS: over all rule and authority;
KJV: of all principality and
INT: head of all rule and authority

2 Thessalonians 2:13 N-GFS
GRK: θεὸς ἀπ' ἀρχῆς εἰς σωτηρίαν
KJV: hath from the beginning chosen you
INT: God from [the] beginning to salvation

Hebrews 5:12 N-GFS
GRK: στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων
KJV: which [be] the first principles
INT: principles of the beginning of the oracles

Hebrews 6:1 N-GFS
GRK: τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ χριστοῦ
NAS: leaving the elementary teaching
KJV: leaving the principles of the doctrine
INT: the of the beginning of Christ

2 Peter 3:4 N-GFS
GRK: διαμένει ἀπ' ἀρχῆς κτίσεως
NAS: just as it was from the beginning of creation.
KJV: as [they were] from the beginning of the creation.
INT: continue from [the] beginning of [the] creation

1 John 1:1 N-GFS
GRK: ΗΝ ΑΠ' ΑΡΧΗΣ ὃ ἀκηκόαμεν
NAS: What was from the beginning, what
KJV: from the beginning, which
INT: was from [the] beginning that which we have heard

1 John 2:7 N-GFS
GRK: εἴχετε ἀπ' ἀρχῆς ἡ ἐντολὴ
NAS: you have had from the beginning; the old
KJV: from the beginning. The old
INT: you had from [the] beginning the commandment

1 John 2:13 N-GFS
GRK: τὸν ἀπ' ἀρχῆς γράφω ὑμῖν
NAS: you know Him who has been from the beginning. I am writing
KJV: him [that is] from the beginning. I write
INT: him who [is] from [the] beginning I write to you

1 John 2:14 N-GFS
GRK: τὸν ἀπ' ἀρχῆς ἔγραψα ὑμῖν
NAS: you know Him who has been from the beginning. I have written
KJV: him [that is] from the beginning. I have written
INT: him who [is] from [the] beginning I have written to you

1 John 2:24 N-GFS
GRK: ἠκούσατε ἀπ' ἀρχῆς ἐν ὑμῖν
NAS: you heard from the beginning. If
KJV: from the beginning. If
INT: you heard from [the] beginning in you

1 John 2:24 N-GFS
GRK: ὃ ἀπ' ἀρχῆς ἠκούσατε καὶ
NAS: you heard from the beginning abides
KJV: from the beginning shall remain
INT: what from [the] beginning you heard also

1 John 3:8 N-GFS
GRK: ὅτι ἀπ' ἀρχῆς ὁ διάβολος
NAS: has sinned from the beginning. The Son
KJV: from the beginning. For
INT: because from [the] beginning the devil

1 John 3:11 N-GFS
GRK: ἠκούσατε ἀπ' ἀρχῆς ἵνα ἀγαπῶμεν
NAS: you have heard from the beginning, that we should love
KJV: from the beginning, that
INT: you heard from [the] beginning that we should love

2 John 1:5 N-GFS
GRK: εἴχομεν ἀπ' ἀρχῆς ἵνα ἀγαπῶμεν
NAS: we have had from the beginning, that we love
KJV: from the beginning, that
INT: we were having from [the] beginning that we should love

2 John 1:6 N-GFS
GRK: ἠκούσατε ἀπ' ἀρχῆς ἵνα ἐν
NAS: as you have heard from the beginning, that you should walk
KJV: from the beginning, ye should walk
INT: you heard from [the] beginning that in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page