ἀρχιερέως
Englishman's Concordance
ἀρχιερέως (archiereōs) — 16 Occurrences

Matthew 26:3 N-GMS
GRK: αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λεγομένου
NAS: the chief priests and the elders
KJV: the palace of the high priest, who
INT: court of the high priest who was called

Matthew 26:51 N-GMS
GRK: δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως ἀφεῖλεν αὐτοῦ
NAS: the slave of the high priest and cut off
KJV: a servant of the high priest's, and smote off
INT: servant of the high priest cut off of him

Matthew 26:58 N-GMS
GRK: αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως καὶ εἰσελθὼν
NAS: as the courtyard of the high priest, and entered
KJV: unto the high priest's palace,
INT: court of the high priest and having entered

Mark 2:26 N-GMS
GRK: ἐπὶ Ἀβιάθαρ ἀρχιερέως καὶ τοὺς
NAS: of Abiathar [the] high priest, and ate
KJV: of Abiathar the high priest, and
INT: in [the days of] Abiathar the high priest and the

Mark 14:47 N-GMS
GRK: δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἀφεῖλεν
NAS: the slave of the high priest and cut off
KJV: a servant of the high priest, and
INT: servant of the high priest and cut off

Mark 14:54 N-GMS
GRK: αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἦν
NAS: into the courtyard of the high priest; and he was sitting
KJV: the palace of the high priest: and
INT: court of the high priest and he was

Mark 14:66 N-GMS
GRK: παιδισκῶν τοῦ ἀρχιερέως
NAS: of the servant-girls of the high priest came,
KJV: one of the maids of the high priest:
INT: maids of the high priest

Luke 3:2 N-GMS
GRK: ἐπὶ ἀρχιερέως Ἅννα καὶ
NAS: in the high priesthood of Annas
KJV: being the high priests, the word
INT: during [the] high priesthood of Annas and

Luke 22:50 N-GMS
GRK: αὐτῶν τοῦ ἀρχιερέως τὸν δοῦλον
NAS: the slave of the high priest and cut off
KJV: the servant of the high priest, and
INT: them of the high priest the servant

Luke 22:54 N-GMS
GRK: οἰκίαν τοῦ ἀρχιερέως ὁ δὲ
NAS: Him to the house of the high priest; but Peter
KJV: him into the high priest's house. And
INT: house of the high priest and

John 18:10 N-GMS
GRK: τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον καὶ
NAS: it and struck the high priest's slave,
KJV: smote the high priest's servant,
INT: the of the high priest servant and

John 18:15 N-GMS
GRK: αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως
NAS: to the high priest, and entered
KJV: into the palace of the high priest.
INT: court of the high priest

John 18:16 N-GMS
GRK: γνωστὸς τοῦ ἀρχιερέως καὶ εἶπεν
NAS: who was known to the high priest, went
KJV: known unto the high priest, and
INT: known to the high priest and spoke

John 18:26 N-GMS
GRK: δούλων τοῦ ἀρχιερέως συγγενὴς ὢν
NAS: of the slaves of the high priest, being
KJV: the servants of the high priest, being
INT: servants of the high priest kinsman being [of him]

Acts 19:14 N-GMS
GRK: Σκευᾶ Ἰουδαίου ἀρχιερέως ἑπτὰ υἱοὶ
NAS: a Jewish chief priest, were doing
KJV: a Jew, [and] chief of the priests, which did
INT: of Sceva a Jew a high priest seven sons

Hebrews 13:11 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ ἀρχιερέως τούτων τὰ
NAS: into the holy place by the high priest [as an offering] for sin,
KJV: by the high priest for
INT: by the high priest of these the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page