ἤμην
Englishman's Concordance
ἤμην (ēmēn) — 15 Occurrences

Matthew 25:35 V-II-1S
GRK: με ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ
INT: me a stranger I was and you took in

Matthew 25:36 V-II-1S
GRK: ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθατε
INT: in prison I was and you came

Matthew 25:43 V-II-1S
GRK: ξένος ἤμην καὶ οὐ
INT: a stranger I was and not

Mark 14:49 V-II-1S
GRK: καθ' ἡμέραν ἤμην πρὸς ὑμᾶς
INT: every day I was with you

John 11:15 V-II-1S
GRK: ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ ἀλλὰ
INT: that not I was there But

John 16:4 V-II-1S
GRK: μεθ' ὑμῶν ἤμην
INT: with you I was

John 17:12 V-II-1S
GRK: Ὅτε ἤμην μετ' αὐτῶν
INT: When I was with them

Acts 10:30 V-II-1S
GRK: τῆς ὥρας ἤμην τὴν ἐνάτην
INT: the hour I was the ninth hour

Acts 11:5 V-II-1S
GRK: Ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει
INT: I was in [the] city

Acts 11:17 V-II-1S
GRK: ἐγὼ τίς ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι
INT: and I who was I [to be] able to forbid

Acts 22:19 V-II-1S
GRK: ὅτι ἐγὼ ἤμην φυλακίζων καὶ
INT: that I was imprisoning and

Acts 22:20 V-II-1S
GRK: καὶ αὐτὸς ἤμην ἐφεστὼς καὶ
INT: also I myself was standing by and

1 Corinthians 13:11 V-II-1S
GRK: ὅτε ἤμην νήπιος ἐλάλουν
INT: When I was a child I spoke

Galatians 1:10 V-II-1S
GRK: οὐκ ἂν ἤμην
INT: not anyhow I should be

Galatians 1:22 V-II-1S
GRK: ἤμην δὲ ἀγνοούμενος
INT: I was moreover unknown

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1510
2479 Occurrences


ᾖ — 43 Occ.
ἤμην — 15 Occ.
ἦμεν — 8 Occ.
ἤμεθα — 5 Occ.
ἦν — 315 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.
ὂν — 1 Occ.
ὄντα — 19 Occ.
ὄντας — 11 Occ.
ὄντες — 26 Occ.
ὄντι — 4 Occ.
ὄντων — 6 Occ.
ὄντος — 15 Occ.
οὖσα — 6 Occ.
οὖσαι — 1 Occ.
οὖσαν — 6 Occ.
οὔσῃ — 4 Occ.
οὔσης — 6 Occ.
οὖσιν — 9 Occ.
οὐσῶν — 1 Occ.
Additional Entries
ἔοικεν — 2 Occ.
εἰκὼν — 6 Occ.
εἰκόνα — 10 Occ.
εἰκόνι — 4 Occ.
εἰκόνος — 3 Occ.
εἰλικρινείᾳ — 1 Occ.
εἰλικρινείας — 2 Occ.
εἰλικρινῆ — 1 Occ.
εἰλικρινεῖς — 1 Occ.
ᾖ — 43 Occ.
ἦμεν — 8 Occ.
ἤμεθα — 5 Occ.
ἦν — 315 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page