ἀγαπητοὶ
Englishman's Concordance
ἀγαπητοὶ (agapētoi) — 30 Occurrences

Romans 11:28 Adj-NMP
GRK: τὴν ἐκλογὴν ἀγαπητοὶ διὰ τοὺς
NAS: of [God's] choice they are beloved for the sake
KJV: the election, [they are] beloved for
INT: the election beloved on account of the

Romans 12:19 Adj-VMP
GRK: ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες ἀγαπητοί ἀλλὰ δότε
NAS: revenge, beloved, but leave
KJV: Dearly beloved, avenge not
INT: yourselves avenging beloved but give

1 Corinthians 10:14 Adj-VMP
GRK: Διόπερ ἀγαπητοί μου φεύγετε
NAS: Therefore, my beloved, flee
KJV: my dearly beloved, flee
INT: Therefore beloved of me flee

1 Corinthians 15:58 Adj-VMP
GRK: ἀδελφοί μου ἀγαπητοί ἑδραῖοι γίνεσθε
NAS: Therefore, my beloved brethren,
KJV: Therefore, my beloved brethren, be ye
INT: brothers of me beloved firm be

2 Corinthians 7:1 Adj-VMP
GRK: τὰς ἐπαγγελίας ἀγαπητοί καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς
NAS: promises, beloved, let us cleanse
KJV: promises, dearly beloved, let us cleanse
INT: the promises beloved we should cleanse ourselves

2 Corinthians 12:19 Adj-VMP
GRK: δὲ πάντα ἀγαπητοί ὑπὲρ τῆς
NAS: and all for your upbuilding, beloved.
KJV: [we do] all things, dearly beloved, for
INT: moreover and all things beloved for

Philippians 2:12 Adj-VMP
GRK: Ὥστε ἀγαπητοί μου καθὼς
NAS: So then, my beloved, just
KJV: Wherefore, my beloved, as ye have
INT: So that beloved of me even as

Philippians 4:1 Adj-NMP
GRK: ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι
NAS: Therefore, my beloved brethren
KJV: brethren dearly beloved and
INT: brothers of me beloved and longed for

Philippians 4:1 Adj-VMP
GRK: ἐν κυρίῳ ἀγαπητοί
NAS: stand firm in the Lord, my beloved.
KJV: in the Lord, [my] dearly beloved.
INT: in [the] Lord beloved

1 Thessalonians 2:8 Adj-NMP
GRK: ψυχάς διότι ἀγαπητοὶ ἡμῖν ἐγενήθητε
NAS: you had become very dear to us.
KJV: because ye were dear unto us.
INT: lives because beloved to us you have become

1 Timothy 6:2 Adj-NMP
GRK: εἰσιν καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς
NAS: are believers and beloved. Teach
KJV: and beloved, partakers
INT: they are and beloved who the

Hebrews 6:9 Adj-VMP
GRK: περὶ ὑμῶν ἀγαπητοί τὰ κρείσσονα
NAS: But, beloved, we are convinced
KJV: But, beloved, we are persuaded
INT: concerning you beloved the better [things]

James 1:16 Adj-VMP
GRK: ἀδελφοί μου ἀγαπητοί
NAS: Do not be deceived, my beloved brethren.
KJV: err, my beloved brethren.
INT: brothers my beloved

James 1:19 Adj-VMP
GRK: ἀδελφοί μου ἀγαπητοί ἔστω δὲ
NAS: [This] you know, my beloved brethren.
KJV: Wherefore, my beloved brethren, let
INT: brothers my beloved let be also

James 2:5 Adj-VMP
GRK: ἀδελφοί μου ἀγαπητοί οὐχ ὁ
NAS: Listen, my beloved brethren:
KJV: Hearken, my beloved brethren, Hath
INT: brothers my beloved not

1 Peter 2:11 Adj-VMP
GRK: Ἀγαπητοί παρακαλῶ ὡς
NAS: Beloved, I urge you as aliens
KJV: Dearly beloved, I beseech [you] as
INT: Beloved I exhort [you] as

1 Peter 4:12 Adj-VMP
GRK: Ἀγαπητοί μὴ ξενίζεσθε
NAS: Beloved, do not be surprised
KJV: Beloved, think it not
INT: Beloved not take as strange

2 Peter 3:1 Adj-VMP
GRK: Ταύτην ἤδη ἀγαπητοί δευτέραν ὑμῖν
NAS: is now, beloved, the second
KJV: second epistle, beloved, I now
INT: This now beloved a second to you

2 Peter 3:8 Adj-VMP
GRK: λανθανέτω ὑμᾶς ἀγαπητοί ὅτι μία
NAS: [fact] escape your notice, beloved, that with the Lord
KJV: But, beloved, be not
INT: let be hidden from you beloved that one

2 Peter 3:14 Adj-VMP
GRK: Διό ἀγαπητοί ταῦτα προσδοκῶντες
NAS: Therefore, beloved, since you look
KJV: Wherefore, beloved, seeing that ye look for
INT: Therefore beloved these things expecting

2 Peter 3:17 Adj-VMP
GRK: Ὑμεῖς οὖν ἀγαπητοί προγινώσκοντες φυλάσσεσθε
NAS: You therefore, beloved, knowing this beforehand,
KJV: therefore, beloved, seeing ye know [these things] before,
INT: You therefore beloved knowing beforehand beware

1 John 2:7 Adj-VMP
GRK: Ἀγαπητοί οὐκ ἐντολὴν
NAS: Beloved, I am not writing a new
INT: beloved not a commandment

1 John 3:2 Adj-VMP
GRK: Ἀγαπητοί νῦν τέκνα
NAS: Beloved, now we are children
KJV: Beloved, now are we
INT: Beloved now children

1 John 3:21 Adj-VMP
GRK: Ἀγαπητοί ἐὰν ἡ
NAS: Beloved, if our heart
KJV: Beloved, if our
INT: Beloved if the

1 John 4:1 Adj-VMP
GRK: Ἀγαπητοί μὴ παντὶ
NAS: Beloved, do not believe every
KJV: Beloved, believe not
INT: Beloved not every

1 John 4:7 Adj-VMP
GRK: Ἀγαπητοί ἀγαπῶμεν ἀλλήλους
NAS: Beloved, let us love one another,
KJV: Beloved, let us love one another:
INT: Beloved we should love one another

1 John 4:11 Adj-VMP
GRK: Ἀγαπητοί εἰ οὕτως
NAS: Beloved, if God
KJV: Beloved, if God
INT: Beloved if so

Jude 1:3 Adj-VMP
GRK: Ἀγαπητοί πᾶσαν σπουδὴν
NAS: Beloved, while I was making every
KJV: Beloved, when I gave all
INT: Beloved all earnestness

Jude 1:17 Adj-VMP
GRK: Ὑμεῖς δέ ἀγαπητοί μνήσθητε τῶν
NAS: But you, beloved, ought to remember
KJV: But, beloved, remember ye
INT: you moreover beloved remember the

Jude 1:20 Adj-VMP
GRK: Ὑμεῖς δέ ἀγαπητοί ἐποικοδομοῦντες ἑαυτοὺς
NAS: But you, beloved, building yourselves
KJV: ye, beloved, building up
INT: you moreover beloved building up yourselves

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page