ἀγάπης
Englishman's Concordance
ἀγάπης (agapēs) — 18 Occurrences

Romans 8:35 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ χριστοῦ
NAS: will separate us from the love of Christ?
KJV: from the love of Christ?
INT: from the love of Christ

Romans 8:39 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ θεοῦ
NAS: to separate us from the love of God,
KJV: us from the love of God, which is in
INT: from the love of God

Romans 15:30 N-GFS
GRK: διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ πνεύματος
NAS: Christ and by the love of the Spirit,
KJV: for the love of the Spirit,
INT: by the love of the Spirit

2 Corinthians 8:8 N-GFS
GRK: τῆς ὑμετέρας ἀγάπης γνήσιον δοκιμάζων
NAS: the sincerity of your love also.
KJV: the sincerity of your love.
INT: of your love genuineness proving

2 Corinthians 8:24 N-GFS
GRK: ἔνδειξιν τῆς ἀγάπης ὑμῶν καὶ
NAS: them the proof of your love and of our reason for boasting
KJV: the proof of your love, and of our
INT: [the] proof of the love of you and

2 Corinthians 13:11 N-GFS
GRK: θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ εἰρήνης
NAS: and the God of love and peace
KJV: and the God of love and peace
INT: God of love and peace

Galatians 5:6 N-GFS
GRK: πίστις δι' ἀγάπης ἐνεργουμένη
NAS: working through love.
KJV: which worketh by love.
INT: faith by love working

Galatians 5:13 N-GFS
GRK: διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις
NAS: but through love serve
KJV: but by love serve one another.
INT: by love serve you one another

Philippians 1:16 N-GFS
GRK: μὲν ἐξ ἀγάπης εἰδότες ὅτι
NAS: the latter [do it] out of love, knowing
INT: indeed out of love knowing that

Philippians 2:1 N-GFS
GRK: τι παραμύθιον ἀγάπης εἴ τις
NAS: consolation of love, if
KJV: comfort of love, if any
INT: any comfort of love if any

Colossians 1:13 N-GFS
GRK: υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ
NAS: us to the kingdom of His beloved Son,
KJV: the kingdom of his dear Son:
INT: Son beloved of him

1 Thessalonians 1:3 N-GFS
GRK: κόπου τῆς ἀγάπης καὶ τῆς
NAS: and labor of love and steadfastness
KJV: and labour of love, and patience
INT: labor of love and the

1 Thessalonians 5:8 N-GFS
GRK: πίστεως καὶ ἀγάπης καὶ περικεφαλαίαν
NAS: of faith and love, and as a helmet,
KJV: of faith and love; and for an helmet,
INT: of faith and love and [as] helmet

1 Timothy 1:14 N-GFS
GRK: πίστεως καὶ ἀγάπης τῆς ἐν
NAS: with the faith and love which are [found] in Christ
KJV: faith and love which is in
INT: faith and love which [is] in

2 Timothy 1:7 N-GFS
GRK: δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ
NAS: but of power and love and discipline.
KJV: and of love, and
INT: of power and of love and of wise discretion

Hebrews 6:10 N-GFS
GRK: καὶ τῆς ἀγάπης ἧς ἐνεδείξασθε
NAS: your work and the love which
KJV: labour of love, which
INT: and of the love which you did show

Hebrews 10:24 N-GFS
GRK: εἰς παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ καλῶν
NAS: one another to love and good
KJV: to provoke unto love and to good
INT: for stirring up to love and to good

1 Peter 5:14 N-GFS
GRK: ἐν φιλήματι ἀγάπης Εἰρήνη ὑμῖν
NAS: with a kiss of love. Peace
KJV: a kiss of charity. Peace
INT: with a kiss of love Peace [be] with you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page