ἀγάπη
Englishman's Concordance
ἀγάπη (agapē) — 64 Occurrences

Matthew 24:12 N-NFS
GRK: ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν
NAS: most people's love will grow cold.
KJV: shall abound, the love of many
INT: will grow cold the love of the many

John 15:9 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ
NAS: loved you; abide in My love.
KJV: in my love.
INT: in love my

John 15:10 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀγάπῃ μου καθὼς
NAS: you will abide in My love; just
KJV: in my love; even as I
INT: in the love of me as

John 15:10 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀγάπῃ
NAS: commandments and abide in His love.
KJV: in his love.
INT: in the love

John 17:26 N-NFS
GRK: ἵνα ἡ ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς
NAS: so that the love with which
KJV: [it]: that the love wherewith
INT: that the love with which you loved

Romans 5:5 N-NFS
GRK: ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ
NAS: because the love of God
KJV: because the love of God
INT: because the love of God

Romans 12:9 N-NFS
GRK: ἀγάπη ἀνυπόκριτος ἀποστυγοῦντες
NAS: [Let] love [be] without hypocrisy.
KJV: [Let] love be without dissimulation.
INT: [Let] love [be] sincere abhorring

Romans 13:10 N-NFS
GRK: ἀγάπη τῷ πλησίον
NAS: Love does no
KJV: Love worketh no
INT: Love to the neighbor

Romans 13:10 N-NFS
GRK: νόμου ἡ ἀγάπη
NAS: therefore love is the fulfillment
KJV: therefore love [is] the fulfilling
INT: of [the] law love [is]

1 Corinthians 4:21 N-DFS
GRK: ἢ ἐν ἀγάπῃ πνεύματί τε
NAS: or with love and a spirit
KJV: or in love, and [in] the spirit
INT: or in love spirit moreover

1 Corinthians 8:1 N-NFS
GRK: ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ
NAS: makes arrogant, but love edifies.
KJV: puffeth up, but charity edifieth.
INT: but love builds up

1 Corinthians 13:4 N-NFS
GRK: ἀγάπη μακροθυμεῖ χρηστεύεται
NAS: Love is patient, love
KJV: Charity suffereth long, [and] is kind;
INT: Love has patience is kind

1 Corinthians 13:4 N-NFS
GRK: χρηστεύεται ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ
NAS: is patient, love is kind
KJV: [and] is kind; charity envieth
INT: is kind love not is envious

1 Corinthians 13:4 Noun-NFS
GRK: ζηλοῖ ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται
INT: is envious love not is boastful

1 Corinthians 13:8 N-NFS
GRK: ἀγάπη οὐδέποτε πίπτει
NAS: Love never fails;
KJV: Charity never faileth:
INT: Love never fails

1 Corinthians 13:13 N-NFS
GRK: πίστις ἐλπίς ἀγάπη τὰ τρία
NAS: faith, hope, love, abide these
KJV: faith, hope, charity, these three;
INT: faith hope love the things three

1 Corinthians 13:13 N-NFS
GRK: τούτων ἡ ἀγάπη
NAS: but the greatest of these is love.
KJV: the greatest of these [is] charity.
INT: of these [is] love

1 Corinthians 16:14 N-DFS
GRK: ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω
NAS: Let all that you do be done in love.
KJV: be done with charity.
INT: of you in love let be done

1 Corinthians 16:24 N-NFS
GRK: ἀγάπη μου μετὰ
NAS: My love be with you all in Christ
KJV: My love [be] with you
INT: the love of me [be] with

2 Corinthians 5:14 N-NFS
GRK: ἡ γὰρ ἀγάπη τοῦ χριστοῦ
NAS: For the love of Christ controls
KJV: For the love of Christ constraineth
INT: the indeed love of Christ

2 Corinthians 6:6 N-DFS
GRK: ἁγίῳ ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ
NAS: Spirit, in genuine love,
KJV: Ghost, by love unfeigned,
INT: holy in love genuine

2 Corinthians 8:7 N-DFS
GRK: ἐν ὑμῖν ἀγάπῃ ἵνα καὶ
NAS: earnestness and in the love we inspired
KJV: and [in] your love to us,
INT: to you love that also

2 Corinthians 13:14 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ
KJV: Christ, and the love of God, and
INT: and the love of God

Galatians 5:22 N-NFS
GRK: πνεύματός ἐστιν ἀγάπη χαρά εἰρήνη
NAS: of the Spirit is love, joy,
KJV: of the Spirit is love, joy, peace,
INT: Spirit is love joy peace

Ephesians 1:4 N-DFS
GRK: αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ
NAS: and blameless before Him. In love
KJV: him in love:
INT: him in love

Ephesians 3:17 N-DFS
GRK: ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ ἐρριζωμένοι καὶ
NAS: and grounded in love,
KJV: grounded in love,
INT: of you in love being rooted and

Ephesians 4:2 N-DFS
GRK: ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ
NAS: for one another in love,
KJV: one another in love;
INT: one another in love

Ephesians 4:15 N-DFS
GRK: δὲ ἐν ἀγάπῃ αὐξήσωμεν εἰς
NAS: but speaking the truth in love, we are to grow
KJV: in love, may grow up
INT: moreover in love we might grow up into

Ephesians 4:16 N-DFS
GRK: ἑαυτοῦ ἐν ἀγάπῃ
NAS: for the building up of itself in love.
KJV: of itself in love.
INT: of itself in love

Ephesians 5:2 N-DFS
GRK: περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ καθὼς καὶ
NAS: and walk in love, just as Christ
KJV: walk in love, as Christ
INT: walk in love even as also

Ephesians 6:23 N-NFS
GRK: ἀδελφοῖς καὶ ἀγάπη μετὰ πίστεως
NAS: be to the brethren, and love with faith,
KJV: and love with
INT: brothers and love with faith

Philippians 1:9 N-NFS
GRK: ἵνα ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἔτι
NAS: I pray, that your love may abound
KJV: that your love may abound yet
INT: that the love of you yet

Colossians 2:2 N-DFS
GRK: συμβιβασθέντες ἐν ἀγάπῃ καὶ εἰς
NAS: having been knit together in love, and [attaining] to all
KJV: being knit together in love, and unto
INT: having been knit together in love and to

1 Thessalonians 3:12 N-DFS
GRK: περισσεύσαι τῇ ἀγάπῃ εἰς ἀλλήλους
NAS: and abound in love for one another,
KJV: and abound in love one toward
INT: to abound in love toward one another

1 Thessalonians 5:13 N-DFS
GRK: ὑπερεκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ
NAS: them very highly in love because
KJV: highly in love for their
INT: exceedingly in love on account of the

2 Thessalonians 1:3 N-NFS
GRK: πλεονάζει ἡ ἀγάπη ἑνὸς ἑκάστου
NAS: is greatly enlarged, and the love of each
KJV: and the charity of every
INT: abounds the love of one each

1 Timothy 1:5 N-NFS
GRK: παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς
NAS: of our instruction is love from a pure
KJV: is charity out of
INT: warn is love out of pure

1 Timothy 2:15 N-DFS
GRK: πίστει καὶ ἀγάπῃ καὶ ἁγιασμῷ
NAS: in faith and love and sanctity
KJV: faith and charity and holiness
INT: faith and love and sanctification

1 Timothy 4:12 N-DFS
GRK: ἀναστροφῇ ἐν ἀγάπῃ ἐν πίστει
NAS: conduct, love, faith
KJV: conversation, in charity, in spirit,
INT: conduct in love in faith

2 Timothy 1:13 N-DFS
GRK: πίστει καὶ ἀγάπῃ τῇ ἐν
NAS: from me, in the faith and love which are in Christ
KJV: faith and love which is in
INT: faith and love which [are] in

2 Timothy 3:10 N-DFS
GRK: μακροθυμίᾳ τῇ ἀγάπῃ τῇ ὑπομονῇ
NAS: faith, patience, love, perseverance,
KJV: longsuffering, charity, patience,
INT: patience the love the endurance

Titus 2:2 N-DFS
GRK: πίστει τῇ ἀγάπῃ τῇ ὑπομονῇ
NAS: in faith, in love, in perseverance.
KJV: in faith, in charity, in patience.
INT: in faith in love in endurance

Philemon 1:7 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ ἀγάπῃ σου ὅτι
NAS: and comfort in your love, because
KJV: in thy love, because the bowels
INT: by occasion of the love of you because

1 Peter 4:8 N-NFS
GRK: ἔχοντες ὅτι ἀγάπη καλύπτει πλῆθος
NAS: because love covers
KJV: for charity shall cover
INT: having because love will cover a multitude

1 John 2:5 N-NFS
GRK: τούτῳ ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ
NAS: His word, in him the love of God
KJV: verily is the love of God perfected:
INT: him the love of God

1 John 2:15 N-NFS
GRK: ἔστιν ἡ ἀγάπη τοῦ πατρὸς
NAS: the world, the love of the Father
KJV: the world, the love of the Father
INT: is the love of the Father

1 John 3:17 N-NFS
GRK: πῶς ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ
NAS: him, how does the love of God
KJV: how dwelleth the love of God in
INT: how the love of God

1 John 4:7 N-NFS
GRK: ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ τοῦ
NAS: one another, for love is from God;
KJV: one another: for love is of
INT: because love of

1 John 4:8 N-NFS
GRK: ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν
NAS: God, for God is love.
KJV: God is love.
INT: God love is

1 John 4:9 N-NFS
GRK: ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ
NAS: By this the love of God was manifested
KJV: was manifested the love of God
INT: was revealed the love of God

1 John 4:10 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ ἀγάπη οὐχ ὅτι
NAS: In this is love, not that we loved
KJV: Herein is love, not that
INT: is love not that

1 John 4:12 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ἀγάπη αὐτοῦ τετελειωμένη
NAS: abides in us, and His love is perfected
KJV: and his love is perfected
INT: and the love of him perfected

1 John 4:16 N-NFS
GRK: Ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν καὶ
NAS: for us. God is love, and the one who abides
KJV: God is love; and he that dwelleth
INT: God love is and

1 John 4:16 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ
NAS: and the one who abides in love abides
KJV: he that dwelleth in love dwelleth in
INT: in love in

1 John 4:17 N-NFS
GRK: τετελείωται ἡ ἀγάπη μεθ' ἡμῶν
NAS: By this, love is perfected
KJV: Herein is our love made perfect, that
INT: has been perfected love with us

1 John 4:18 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀγάπῃ ἀλλ' ἡ
NAS: fear in love; but perfect
KJV: fear in love; but perfect
INT: in love but

1 John 4:18 N-NFS
GRK: ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει
NAS: but perfect love casts
KJV: but perfect love casteth out
INT: perfect love out casts

1 John 4:18 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀγάπῃ
NAS: is not perfected in love.
KJV: made perfect in love.
INT: in love

1 John 5:3 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ
NAS: For this is the love of God,
KJV: this is the love of God, that
INT: is the love of God

2 John 1:3 N-DFS
GRK: ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ
NAS: of the Father, in truth and love.
KJV: truth and love.
INT: truth and love

2 John 1:6 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ ἀγάπη ἵνα περιπατῶμεν
NAS: And this is love, that we walk
KJV: this is love, that we walk
INT: is love that we should walk

3 John 1:6 N-DFS
GRK: σου τῇ ἀγάπῃ ἐνώπιον ἐκκλησίας
NAS: and they have testified to your love before
KJV: of thy charity before
INT: of your love before [the] church

Jude 1:2 N-NFS
GRK: εἰρήνη καὶ ἀγάπη πληθυνθείη
NAS: and peace and love be multiplied
KJV: peace, and love, be multiplied.
INT: peace and love be multiplied

Jude 1:21 N-DFS
GRK: ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ θεοῦ τηρήσατε
NAS: yourselves in the love of God,
KJV: in the love of God,
INT: yourselves in [the] love of God keep

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page