ἠγάπησα
Englishman's Concordance
ἠγάπησα (ēgapēsa) — 5 Occurrences

John 13:34 V-AIA-1S
GRK: ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα
NAS: even as I have loved you, that you also
KJV: one another; as I have loved you, that
INT: one another as I loved you that

John 15:9 V-AIA-1S
GRK: κἀγὼ ὑμᾶς ἠγάπησα μείνατε ἐν
NAS: Me, I have also loved you; abide
KJV: have I loved you: continue ye
INT: I also you loved abide in

John 15:12 V-AIA-1S
GRK: ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς
NAS: one another, just as I have loved you.
KJV: one another, as I have loved you.
INT: one another as I loved you

Romans 9:13 V-AIA-1S
GRK: Τὸν Ἰακὼβ ἠγάπησα τὸν δὲ
NAS: JACOB I LOVED, BUT ESAU
KJV: Jacob have I loved, but
INT: Jacob I loved but

Revelation 3:9 V-AIA-1S
GRK: ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε
NAS: and [make them] know that I have loved you.
KJV: that I have loved thee.
INT: that I loved you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 25
143 Occurrences


ἀγαπᾷ — 12 Occ.
ἀγαπᾷν — 8 Occ.
ἀγαπᾷς — 2 Occ.
ἀγαπᾶτε — 15 Occ.
ἀγαπάτω — 1 Occ.
ἀγαπήσαντος — 2 Occ.
ἀγαπήσας — 3 Occ.
ἀγαπήσατε — 1 Occ.
ἀγαπήσητε — 1 Occ.
ἀγαπήσει — 4 Occ.
Ἀγαπήσεις — 10 Occ.
ἀγαπήσω — 1 Occ.
ἀγαπηθήσεται — 1 Occ.
ἀγαπῶ — 5 Occ.
ἀγαπῶμαι — 1 Occ.
ἀγαπῶμεν — 10 Occ.
ἀγαπῶν — 14 Occ.
ἀγαπῶντας — 3 Occ.
ἀγαπῶντι — 1 Occ.
ἀγαπώντων — 1 Occ.
ἀγαπῶσιν — 5 Occ.
ἠγάπα — 5 Occ.
ἠγαπᾶτε — 2 Occ.
ἠγαπήκαμεν — 1 Occ.
ἠγαπηκόσι — 1 Occ.
ἠγαπημένην — 3 Occ.
ἠγαπημένῳ — 1 Occ.
ἠγαπημένοι — 3 Occ.
ἠγαπημένοις — 1 Occ.
ἠγάπησα — 5 Occ.
ἠγάπησαν — 3 Occ.
ἠγάπησας — 5 Occ.
ἠγάπησεν — 12 Occ.
Additional Entries
ἀγαπώντων — 1 Occ.
ἀγαπῶσιν — 5 Occ.
ἠγάπα — 5 Occ.
ἠγαπᾶτε — 2 Occ.
ἠγαπήκαμεν — 1 Occ.
ἠγαπηκόσι — 1 Occ.
ἠγαπημένην — 3 Occ.
ἠγαπημένῳ — 1 Occ.
ἠγαπημένοι — 3 Occ.
ἠγαπημένοις — 1 Occ.
ἠγάπησαν — 3 Occ.
ἠγάπησας — 5 Occ.
ἠγάπησεν — 12 Occ.
ἀγάπαις — 1 Occ.
ἀγάπη — 64 Occ.
ἀγάπην — 33 Occ.
ἀγάπης — 18 Occ.
ἀγαπητὰ — 2 Occ.
Ἀγαπητέ — 3 Occ.
ἀγαπητήν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page