ἀγαπῶσιν
Englishman's Concordance
ἀγαπῶσιν (agapōsin) — 5 Occurrences

Luke 6:32 V-PIA-3P
GRK: ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσιν
NAS: love those who love them.
KJV: also love those that love them.
INT: love them love

Romans 8:28 V-PPA-DMP
GRK: ὅτι τοῖς ἀγαπῶσιν τὸν θεὸν
NAS: to those who love God,
KJV: to them that love God,
INT: that to those who love God

1 Corinthians 2:9 V-PPA-DMP
GRK: θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν
NAS: HAS PREPARED FOR THOSE WHO LOVE HIM.
KJV: hath prepared for them that love him.
INT: God for those that love him

James 1:12 V-PPA-DMP
GRK: ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν
NAS: to those who love Him.
KJV: hath promised to them that love him.
INT: he promised to those that love him

James 2:5 V-PPA-DMP
GRK: ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν
NAS: He promised to those who love Him?
KJV: he hath promised to them that love him?
INT: he promised to those that love him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 25
143 Occurrences


ἀγαπᾷ — 12 Occ.
ἀγαπᾷν — 8 Occ.
ἀγαπᾷς — 2 Occ.
ἀγαπᾶτε — 15 Occ.
ἀγαπάτω — 1 Occ.
ἀγαπήσαντος — 2 Occ.
ἀγαπήσας — 3 Occ.
ἀγαπήσατε — 1 Occ.
ἀγαπήσητε — 1 Occ.
ἀγαπήσει — 4 Occ.
Ἀγαπήσεις — 10 Occ.
ἀγαπήσω — 1 Occ.
ἀγαπηθήσεται — 1 Occ.
ἀγαπῶ — 5 Occ.
ἀγαπῶμαι — 1 Occ.
ἀγαπῶμεν — 10 Occ.
ἀγαπῶν — 14 Occ.
ἀγαπῶντας — 3 Occ.
ἀγαπῶντι — 1 Occ.
ἀγαπώντων — 1 Occ.
ἀγαπῶσιν — 5 Occ.
ἠγάπα — 5 Occ.
ἠγαπᾶτε — 2 Occ.
ἠγαπήκαμεν — 1 Occ.
ἠγαπηκόσι — 1 Occ.
ἠγαπημένην — 3 Occ.
ἠγαπημένῳ — 1 Occ.
ἠγαπημένοι — 3 Occ.
ἠγαπημένοις — 1 Occ.
ἠγάπησα — 5 Occ.
ἠγάπησαν — 3 Occ.
ἠγάπησας — 5 Occ.
ἠγάπησεν — 12 Occ.
Additional Entries
Ἀγαπήσεις — 10 Occ.
ἀγαπήσω — 1 Occ.
ἀγαπηθήσεται — 1 Occ.
ἀγαπῶ — 5 Occ.
ἀγαπῶμαι — 1 Occ.
ἀγαπῶμεν — 10 Occ.
ἀγαπῶν — 14 Occ.
ἀγαπῶντας — 3 Occ.
ἀγαπῶντι — 1 Occ.
ἀγαπώντων — 1 Occ.
ἠγάπα — 5 Occ.
ἠγαπᾶτε — 2 Occ.
ἠγαπήκαμεν — 1 Occ.
ἠγαπηκόσι — 1 Occ.
ἠγαπημένην — 3 Occ.
ἠγαπημένῳ — 1 Occ.
ἠγαπημένοι — 3 Occ.
ἠγαπημένοις — 1 Occ.
ἠγάπησα — 5 Occ.
ἠγάπησαν — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page