ἀγάπην
Englishman's Concordance
ἀγάπην (agapēn) — 33 Occurrences

Luke 11:42 N-AFS
GRK: καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ
NAS: justice and the love of God;
KJV: judgment and the love of God: these
INT: and the love of God

John 5:42 N-AFS
GRK: ὅτι τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ
NAS: you, that you do not have the love of God
KJV: ye have not the love of God in
INT: that the love of God

John 13:35 N-AFS
GRK: ἐστε ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν
NAS: if you have love for one another.
KJV: if ye have love one to another.
INT: you are if love you have among

John 15:13 N-AFS
GRK: μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει
NAS: Greater love has no one
KJV: Greater love hath no man
INT: Greater than this love no one has

Romans 5:8 N-AFS
GRK: τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς
NAS: His own love toward
KJV: commendeth his love toward us,
INT: the of himself love to us

Romans 14:15 N-AFS
GRK: οὐκέτι κατὰ ἀγάπην περιπατεῖς μὴ
NAS: according to love. Do not destroy
KJV: not charitably. Destroy
INT: no longer according to love you walk Not

1 Corinthians 13:1 N-AFS
GRK: τῶν ἀγγέλων ἀγάπην δὲ μὴ
NAS: but do not have love, I have become
KJV: not charity, I am become
INT: of angels love however not

1 Corinthians 13:2 N-AFS
GRK: ὄρη μεθιστάναι ἀγάπην δὲ μὴ
NAS: but do not have love, I am
KJV: have not charity, I am nothing.
INT: mountains to remove love however not

1 Corinthians 13:3 N-AFS
GRK: ἵνα καυχήσωμαι ἀγάπην δὲ μὴ
NAS: but do not have love, it profits
KJV: not charity, it profiteth me
INT: that I might be burned love however not

1 Corinthians 14:1 N-AFS
GRK: Διώκετε τὴν ἀγάπην ζηλοῦτε δὲ
NAS: Pursue love, yet desire earnestly
KJV: Follow after charity, and desire
INT: Pursue love be desirous of moreover

2 Corinthians 2:4 N-AFS
GRK: ἀλλὰ τὴν ἀγάπην ἵνα γνῶτε
NAS: but that you might know the love which
KJV: ye might know the love which
INT: but the love that you might know

2 Corinthians 2:8 N-AFS
GRK: εἰς αὐτὸν ἀγάπην
NAS: you to reaffirm [your] love for him.
KJV: that ye would confirm [your] love toward
INT: toward him love

Ephesians 1:15 Noun-AFS
GRK: καὶ τὴν ἀγάπην τὴν εἰς
INT: and the love toward

Ephesians 2:4 N-AFS
GRK: τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν
NAS: of His great love with which
KJV: his great love wherewith he loved
INT: great love his with which

Ephesians 3:19 N-AFS
GRK: τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ χριστοῦ
NAS: and to know the love of Christ
KJV: to know the love of Christ,
INT: knowledge love of Christ

Philippians 2:2 N-AFS
GRK: τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες σύμψυχοι
NAS: the same love, united in spirit,
KJV: the same love, [being] of one accord,
INT: the same love having joined in soul

Colossians 1:4 N-AFS
GRK: καὶ τὴν ἀγάπην ἣν ἔχετε
NAS: Jesus and the love which
KJV: and of the love [which
INT: and the love which you have

Colossians 1:8 N-AFS
GRK: τὴν ὑμῶν ἀγάπην ἐν πνεύματι
NAS: informed us of your love in the Spirit.
KJV: unto us your love in the Spirit.
INT: your love in [the] Spirit

Colossians 3:14 N-AFS
GRK: τούτοις τὴν ἀγάπην ὅ ἐστιν
NAS: these things [put on] love, which
KJV: these things [put on] charity, which
INT: these the love which is

1 Thessalonians 3:6 N-AFS
GRK: καὶ τὴν ἀγάπην ὑμῶν καὶ
NAS: of your faith and love, and that you always
KJV: faith and charity, and that
INT: and the love of you and

2 Thessalonians 2:10 N-AFS
GRK: ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας
NAS: they did not receive the love of the truth
KJV: not the love of the truth,
INT: which the love of the truth

2 Thessalonians 3:5 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ
NAS: your hearts into the love of God
KJV: hearts into the love of God, and
INT: into the love of God

1 Timothy 6:11 N-AFS
GRK: εὐσέβειαν πίστιν ἀγάπην ὑπομονήν πραϋπαθίαν
NAS: faith, love, perseverance
KJV: faith, love, patience,
INT: godliness faith love endurance gentleness

2 Timothy 2:22 N-AFS
GRK: δικαιοσύνην πίστιν ἀγάπην εἰρήνην μετὰ
NAS: faith, love [and] peace,
KJV: faith, charity, peace,
INT: righteousness faith love peace with

Philemon 1:5 N-AFS
GRK: σου τὴν ἀγάπην καὶ τὴν
NAS: because I hear of your love and of the faith
KJV: Hearing of thy love and faith,
INT: of your love and the

Philemon 1:9 N-AFS
GRK: διὰ τὴν ἀγάπην μᾶλλον παρακαλῶ
NAS: yet for love's sake I rather
KJV: Yet for love's sake I rather
INT: for the sake of love rather I exhort

1 Peter 4:8 N-AFS
GRK: εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἐκτενῆ ἔχοντες
NAS: fervent in your love for one another,
KJV: have fervent charity among yourselves:
INT: among yourselves love fervent having

2 Peter 1:7 N-AFS
GRK: φιλαδελφίᾳ τὴν ἀγάπην
NAS: kindness, and in [your] brotherly kindness, love.
KJV: to brotherly kindness charity.
INT: brotherly love the love

1 John 3:1 N-AFS
GRK: Ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν
NAS: how great a love the Father
KJV: what manner of love the Father
INT: See what love has given to us

1 John 3:16 N-AFS
GRK: ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπην ὅτι ἐκεῖνος
NAS: We know love by this, that He laid
KJV: perceive we the love [of God], because
INT: we have known love because he

1 John 4:16 N-AFS
GRK: πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει
NAS: and have believed the love which
KJV: and believed the love that God
INT: have believed the love which has

Revelation 2:4 N-AFS
GRK: ὅτι τὴν ἀγάπην σου τὴν
NAS: your first love.
KJV: thy first love.
INT: that the love of you

Revelation 2:19 N-AFS
GRK: καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν
NAS: your deeds, and your love and faith
KJV: works, and charity, and service,
INT: and the love and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page