καινὴν
Englishman's Concordance
καινὴν (kainēn) — 11 Occurrences

John 13:34 Adj-AFS
GRK: ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν
NAS: A new commandment I give
KJV: A new commandment I give
INT: A commandment new I give to you

Hebrews 8:8 Adj-AFS
GRK: Ἰούδα διαθήκην καινήν
NAS: I WILL EFFECT A NEW COVENANT
KJV: when I will make a new covenant with
INT: of Judah a covenant new

Hebrews 8:13 Adj-AFS
GRK: τῷ λέγειν Καινήν πεπαλαίωκεν τὴν
NAS: He said, A new [covenant], He has made
KJV: that he saith, A new [covenant], he hath made
INT: the saying New he has made old the

2 Peter 3:13 Adj-AFS
GRK: καὶ γῆν καινὴν κατὰ τὸ
NAS: heavens and a new earth,
KJV: heavens and a new earth, wherein
INT: and earth a new according to the

1 John 2:7 Adj-AFS
GRK: οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν
NAS: I am not writing a new commandment
KJV: I write no new commandment unto you,
INT: not a commandment new I write to you

1 John 2:8 Adj-AFS
GRK: πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν
NAS: I am writing a new commandment
KJV: Again, a new commandment I write
INT: Again a commandment new I write to you

2 John 1:5 Adj-AFS
GRK: γράφων σοι καινὴν ἀλλὰ ἣν
NAS: not as though [I were] writing to you a new commandment,
KJV: I wrote a new commandment
INT: I write to you new but that which

Revelation 5:9 Adj-AFS
GRK: ᾄδουσιν ᾠδὴν καινὴν λέγοντες Ἄξιος
NAS: And they sang a new song, saying,
KJV: And they sung a new song, saying,
INT: they sing a song new saying Worthy

Revelation 14:3 Adj-AFS
GRK: ὡς ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ
NAS: And they sang a new song before
KJV: they sung as it were a new song before
INT: as a song new before the

Revelation 21:1 Adj-AFS
GRK: καὶ γῆν καινήν ὁ γὰρ
NAS: heaven and a new earth;
KJV: heaven and a new earth: for
INT: and an earth new for

Revelation 21:2 Adj-AFS
GRK: ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ καινὴν εἶδον καταβαίνουσαν
NAS: city, new Jerusalem,
KJV: city, new Jerusalem,
INT: holy Jerusalem new I saw coming down

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page