γινώσκομεν
Englishman's Concordance
γινώσκομεν (ginōskomen) — 9 Occurrences

1 Corinthians 13:9 V-PIA-1P
GRK: μέρους γὰρ γινώσκομεν καὶ ἐκ
NAS: For we know in part and we prophesy
KJV: For we know in part,
INT: part indeed we know and in

2 Corinthians 5:16 V-PIA-1P
GRK: νῦν οὐκέτι γινώσκομεν
NAS: now we know [Him] [in this way] no longer.
KJV: now henceforth know we [him] no more.
INT: now no longer we regard [him]

1 John 2:3 V-PIA-1P
GRK: ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν
NAS: By this we know that we have come to know
KJV: And hereby we do know that we know
INT: by this we know that we have known

1 John 2:5 V-PIA-1P
GRK: Ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν
NAS: By this we know that we are in Him:
KJV: perfected: hereby know we that we are
INT: By this we know that in

1 John 2:18 V-PIA-1P
GRK: γεγόνασιν ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη
NAS: from this we know that it is the last
KJV: whereby we know that
INT: have arisen from where we know that [the] last

1 John 3:24 V-PIA-1P
GRK: ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι μένει
NAS: abides in Him, and He in him. We know by this
KJV: And hereby we know that he abideth
INT: by this we know that he abides

1 John 4:6 V-PIA-1P
GRK: ἐκ τούτου γινώσκομεν τὸ πνεῦμα
NAS: to us. By this we know the spirit
KJV: Hereby know we the spirit
INT: By this we know the spirit

1 John 4:13 V-PIA-1P
GRK: ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν
NAS: By this we know that we abide
KJV: Hereby know we that we dwell
INT: By this we know that in

1 John 5:2 V-PIA-1P
GRK: ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἀγαπῶμεν
NAS: By this we know that we love
KJV: By this we know that we love
INT: By this we know that we love

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1097
222 Occurrences


ἐγίνωσκεν — 4 Occ.
ἐγίνωσκον — 1 Occ.
ἔγνω — 16 Occ.
ἔγνωκα — 2 Occ.
ἐγνώκαμεν — 6 Occ.
ἔγνωκαν — 1 Occ.
ἔγνωκάς — 1 Occ.
ἐγνώκατε — 5 Occ.
ἐγνώκειτε — 1 Occ.
ἔγνωκεν — 3 Occ.
ἐγνωκέναι — 1 Occ.
ἐγνωκότες — 1 Occ.
ἔγνων — 6 Occ.
ἔγνως — 3 Occ.
ἔγνωσαν — 17 Occ.
ἔγνωσται — 1 Occ.
ἐγνώσθη — 2 Occ.
γίνωσκε — 1 Occ.
γινώσκῃ — 1 Occ.
γινώσκητε — 1 Occ.
γινώσκει — 12 Occ.
γινώσκειν — 2 Occ.
γινώσκεις — 7 Occ.
γινώσκεται — 2 Occ.
γινώσκετε — 22 Occ.
γινωσκέτω — 3 Occ.
γινώσκω — 7 Occ.
γινώσκωμεν — 1 Occ.
γινώσκων — 2 Occ.
γινώσκωσιν — 1 Occ.
γινώσκομεν — 9 Occ.
γινωσκομένη — 1 Occ.
γινώσκοντες — 6 Occ.
γινώσκουσί — 1 Occ.
γινώσκουσιν — 1 Occ.
γνῷ — 4 Occ.
γνῶναι — 15 Occ.
γνῷς — 1 Occ.
γνώσῃ — 1 Occ.
γνώσεσθε — 6 Occ.
γνώσεται — 1 Occ.
γνῶσιν — 1 Occ.
γνώσομαι — 2 Occ.
γνωσόμεθα — 1 Occ.
γνώσονται — 3 Occ.
γνωσθῇ — 1 Occ.
γνωσθήσεται — 4 Occ.
γνωσθήτω — 1 Occ.
γνωσθέντες — 1 Occ.
γνῶτε — 6 Occ.
Γνῶθι — 1 Occ.
γνώτω — 1 Occ.
γνοῖ — 3 Occ.
γνόντα — 1 Occ.
γνόντες — 5 Occ.
γνοὺς — 12 Occ.
Additional Entries
γινώσκει — 12 Occ.
γινώσκειν — 2 Occ.
γινώσκεις — 7 Occ.
γινώσκεται — 2 Occ.
γινώσκετε — 22 Occ.
γινωσκέτω — 3 Occ.
γινώσκω — 7 Occ.
γινώσκωμεν — 1 Occ.
γινώσκων — 2 Occ.
γινώσκωσιν — 1 Occ.
γινωσκομένη — 1 Occ.
γινώσκοντες — 6 Occ.
γινώσκουσί — 1 Occ.
γινώσκουσιν — 1 Occ.
γνῷ — 4 Occ.
γνῶναι — 15 Occ.
γνῷς — 1 Occ.
γνώσῃ — 1 Occ.
γνώσεσθε — 6 Occ.
γνώσεται — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page