γινώσκεις
Englishman's Concordance
γινώσκεις (ginōskeis) — 7 Occurrences

John 1:48 V-PIA-2S
GRK: Πόθεν με γινώσκεις ἀπεκρίθη Ἰησοῦς
NAS: to Him, How do You know me? Jesus
KJV: Whence knowest thou me?
INT: from where me know you Answered Jesus

John 3:10 V-PIA-2S
GRK: ταῦτα οὐ γινώσκεις
NAS: of Israel and do not understand these things?
KJV: and knowest not
INT: these things not know

John 21:17 V-PIA-2S
GRK: οἶδας σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ
NAS: all things; You know that I love
KJV: all things; thou knowest that I love
INT: know you know that I have affection for

Acts 8:30 V-PIA-2S
GRK: Ἆρά γε γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις
NAS: and said, Do you understand what
INT: then also know you what you read

Acts 21:37 V-PIA-2S
GRK: ἔφη Ἑλληνιστὶ γινώσκεις
NAS: to you? And he said, Do you know Greek?
KJV: Who said, Canst thou speak Greek?
INT: said Greek do you know

Romans 2:18 V-PIA-2S
GRK: καὶ γινώσκεις τὸ θέλημα
NAS: and know [His] will and approve
KJV: And knowest [his] will, and
INT: and know the will

2 Timothy 1:18 V-PIA-2S
GRK: βέλτιον σὺ γινώσκεις
NAS: on that day-- and you know very well
KJV: Ephesus, thou knowest very well.
INT: better you know

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1097
222 Occurrences


ἐγίνωσκεν — 4 Occ.
ἐγίνωσκον — 1 Occ.
ἔγνω — 16 Occ.
ἔγνωκα — 2 Occ.
ἐγνώκαμεν — 6 Occ.
ἔγνωκαν — 1 Occ.
ἔγνωκάς — 1 Occ.
ἐγνώκατε — 5 Occ.
ἐγνώκειτε — 1 Occ.
ἔγνωκεν — 3 Occ.
ἐγνωκέναι — 1 Occ.
ἐγνωκότες — 1 Occ.
ἔγνων — 6 Occ.
ἔγνως — 3 Occ.
ἔγνωσαν — 17 Occ.
ἔγνωσται — 1 Occ.
ἐγνώσθη — 2 Occ.
γίνωσκε — 1 Occ.
γινώσκῃ — 1 Occ.
γινώσκητε — 1 Occ.
γινώσκει — 12 Occ.
γινώσκειν — 2 Occ.
γινώσκεις — 7 Occ.
γινώσκεται — 2 Occ.
γινώσκετε — 22 Occ.
γινωσκέτω — 3 Occ.
γινώσκω — 7 Occ.
γινώσκωμεν — 1 Occ.
γινώσκων — 2 Occ.
γινώσκωσιν — 1 Occ.
γινώσκομεν — 9 Occ.
γινωσκομένη — 1 Occ.
γινώσκοντες — 6 Occ.
γινώσκουσί — 1 Occ.
γινώσκουσιν — 1 Occ.
γνῷ — 4 Occ.
γνῶναι — 15 Occ.
γνῷς — 1 Occ.
γνώσῃ — 1 Occ.
γνώσεσθε — 6 Occ.
γνώσεται — 1 Occ.
γνῶσιν — 1 Occ.
γνώσομαι — 2 Occ.
γνωσόμεθα — 1 Occ.
γνώσονται — 3 Occ.
γνωσθῇ — 1 Occ.
γνωσθήσεται — 4 Occ.
γνωσθήτω — 1 Occ.
γνωσθέντες — 1 Occ.
γνῶτε — 6 Occ.
Γνῶθι — 1 Occ.
γνώτω — 1 Occ.
γνοῖ — 3 Occ.
γνόντα — 1 Occ.
γνόντες — 5 Occ.
γνοὺς — 12 Occ.
Additional Entries
ἔγνων — 6 Occ.
ἔγνως — 3 Occ.
ἔγνωσαν — 17 Occ.
ἔγνωσται — 1 Occ.
ἐγνώσθη — 2 Occ.
γίνωσκε — 1 Occ.
γινώσκῃ — 1 Occ.
γινώσκητε — 1 Occ.
γινώσκει — 12 Occ.
γινώσκειν — 2 Occ.
γινώσκεται — 2 Occ.
γινώσκετε — 22 Occ.
γινωσκέτω — 3 Occ.
γινώσκω — 7 Occ.
γινώσκωμεν — 1 Occ.
γινώσκων — 2 Occ.
γινώσκωσιν — 1 Occ.
γινώσκομεν — 9 Occ.
γινωσκομένη — 1 Occ.
γινώσκοντες — 6 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page